Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 11. janvārī

2008. gada 15. janvārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2008. gada 11. janvārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 40 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu) un vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot zelta monētu neto pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 1 mljrd. euro (līdz 154.2 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms samazinājās par 0.9 mljrd. euro (līdz 97.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 11.4 mljrd. euro (līdz 659.4 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 3 mljrd. euro (līdz 47.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 22.5 mljrd. euro (līdz 419.5 mljrd. euro). Trešdien, 2008. gada 9. janvārī galvenajai refinansēšanas operācijai 128.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 151.5 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.6 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.6 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 37 mljrd. euro (līdz 180.6 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 201,704 −40
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 140,648 2,653
2.1 SVF debitoru parādi 9,143 −3
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 131,505 2,656
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 38,713 −2,985
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14,531 −174
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 14,531 −174
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 420,172 22,626
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 151,500 23,001
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 268,487 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 184 −376
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 1 1
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 26,987 775
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 97,302 −873
8 Valdības parāds euro 38,705 0
9 Pārējie aktīvi 332,300 3,290
Kopā aktīvi 1,311,062 25,272
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 659,395 −11,420
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 181,285 37,071
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 180,614 36,962
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 665 111
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 6 −2
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 345 −4
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 55,043 −2,528
5.1 Saistības pret valdību 47,098 −3,014
5.2 Pārējās saistības 7,945 486
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 45,604 20
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,105 −486
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,795 1,201
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 18,795 1,201
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,311 0
10 Pārējās saistības 126,791 3,098
11 Pārvērtēšanas konti 147,665 0
12 Kapitāls un rezerves 69,723 −1,680
Kopā pasīvi 1,311,062 25,272
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem