Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 11 januari 2008

15 januari 2008

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 11 januari 2008 motsvarade minskningen på 40 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004) och ett nettoköp av guldmynt av en annan centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 1 miljard EUR till 154,2 miljarder EUR som resultat av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) minskade med 0,9 miljarder EUR till 97,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 11,4 miljarder EUR till 659,4 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 3 miljarder EUR till 47,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 22,5 miljarder EUR till 419,5 miljarder EUR. Onsdagen den 9 januari 2008 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 128,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 151,5 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,2 miljarder EUR (jämfört med 0,6 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,7 miljarder EUR (jämfört med 0,6 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 37 miljarder EUR till 180,6 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 201.704 −40
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 140.648 2.653
2.1 Fordringar på IMF 9.143 −3
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 131.505 2.656
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 38.713 −2.985
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 14.531 −174
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 14.531 −174
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 420.172 22.626
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 151.500 23.001
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 268.487 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 184 −376
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 1 1
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 26.987 775
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 97.302 −873
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 38.705 0
9 Övriga tillgångar 332.300 3.290
Summa tillgångar 1.311.062 25.272
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 659.395 −11.420
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 181.285 37.071
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 180.614 36.962
2.2 Inlåningsfacilitet 665 111
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 6 −2
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 345 −4
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 55.043 −2.528
5.1 Offentliga sektorn 47.098 −3.014
5.2 Övriga skulder 7.945 486
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 45.604 20
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.105 −486
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 18.795 1.201
8.1 Inlåning och övriga skulder 18.795 1.201
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.311 0
10 Övriga skulder 126.791 3.098
11 Värderegleringskonton 147.665 0
12 Eget kapital 69.723 −1.680
Summa skulder 1.311.062 25.272
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media