Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 11 stycznia 2008 r.

15 stycznia 2008 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 11 stycznia 2008 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 40 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.) oraz nabycia netto złotych monet przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 1 mld euro do poziomu 154,2 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) obniżyły się o 0,9 mld euro do poziomu 97,3 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 11,4 mld euro do poziomu 659,4 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 3 mld euro do poziomu 47,1 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 22,5 mld euro do poziomu 419,5 mld euro. W środę, 9 stycznia 2008 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 128,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 151,5 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld euro (w porównaniu z 0,6 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,7 mld euro (w porównaniu z 0,6 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 37 mld euro do poziomu 180,6 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 201.704 −40
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 140.648 2.653
2.1 Należności od MFW 9.143 −3
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 131.505 2.656
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 38.713 −2.985
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 14.531 −174
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 14.531 −174
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 420.172 22.626
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 151.500 23.001
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 268.487 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 184 −376
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1 1
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 26.987 775
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 97.302 −873
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 38.705 0
9 Pozostałe aktywa 332.300 3.290
Aktywa razem 1.311.062 25.272
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 659.395 −11.420
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 181.285 37.071
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 180.614 36.962
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 665 111
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 6 −2
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 345 −4
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 55.043 −2.528
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 47.098 −3.014
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.945 486
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 45.604 20
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 1.105 −486
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 18.795 1.201
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 18.795 1.201
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.311 0
10 Pozostałe zobowiązania 126.791 3.098
11 Różnice z aktualizacji wyceny 147.665 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 69.723 −1.680
Pasywa razem 1.311.062 25.272
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami