Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Начален консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 1 януари 2008 г. и Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 4 януари 2008 г.

9 януари 2008 г.

Начален консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 1 януари 2008 г. (сравнен с финансовия отчет към 31 декември 2007 г.)

Както бе оповестено през миналата седмица, ЕЦБ публикува начален консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 1 януари 2007 г., включващ балансовите данни на Централната банка на Кипър (Central Bank of Cyprus) и Централната банка на Малта (Central Bank of Malta), които се присъединиха към Евросистемата на тази дата, и консолидирания седмичен финансов отчет към 4 януари 2008 г. Началният консолидиран финансов отчет на Евросистемата отчита и обединяването на Валутната служба на Италия (UIC) с Централната банка на Италия (Banca d’Italia), което се осъществи на 1 януари 2008 г. В резултат на присъединяването на Централната банка на Кипър (Central Bank of Cyprus) и на Централната банка на Малта (Central Bank of Malta) към Евросистемата, деноминираните по-рано показатели съответно в кипърски лири и малтийски лири, се отчитат като „деноминирани в евро“, вместо като „деноминирани в чуждестранна валута“. Транзакциите и салдата по сметките на резиденти от Кипър и Малта се прехвърлят от балансовите позиции на държавите-членки извън еврозоната в тези на еврозоната. Освен това показателят „ Капитал и резерви“ (т. 12 от пасивите) нараства в сравнение с този в консолидирания седмичен финансов отчет към 31 декември 2007 г. поради включването на Централната банка на Кипър и Централната банка на Малта в Евросистемата и обединяването на UIC с Централната банка на Италия (Banca d’Italia).

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 4 януари 2008 г. (сравнен с началния финансовия отчет на Евросистемата към 1 януари 2008 г.)

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението със 76 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. I от активите) през седмицата, която приключва на 4 януари 2008 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9) намалява с 0,2 млрд. EUR до 155,2 млрд. EUR в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), остават почти непроменени - 98,2 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) намаляват с 9 млрд. EUR до 670,8 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 10 млрд. EUR до 50,1 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 127,4 млрд. EUR до 397 млрд. EUR. На 4 януари 2008 г., петък, настъпи падежът две основни операции по рефинансиране в размер съответно на 348,6 млрд. EUR и на 20 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 128,5 млрд. EUR. На същия ден срочните депозити намаляха със 102,3 млрд. EUR в резултат основно на настъпването на падежа на операция за фино регулиране за изтегляне на ликвидност на стойност 101,6 млрд. EUR, извършена чрез набиране на срочни депозити.

Използваните пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) и депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) са възлизат на 0,6 млрд. EUR (при съответно 0,1 млрд. EUR и 9,1 млрд. EUR в началния консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 1 януари 2008 г.).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 126,3 млрд. EUR до 143,7 млрд. EUR.

Начален консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 1 януари 2008 г. (сравнен с финансовия отчет към 31 декември 2007 г.)

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 201 820 274
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 136 653 1 482
2.1 Вземания от МВФ 9 146 91
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 127 507 1 391
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 42 930 1 019
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 15 351 1 524
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 351 1 524
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 637 176 0
5.1 Основни операции по рефинансиране 368 607 0
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 268 476 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 91 0
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 26 700 2 802
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 98 223 2 178
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 38 705 1 642
9 Други активи 327 686 3 077
Общо активи 1 525 244 14 000
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 679 822 3 145
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 382 802 3 621
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 269 969 2 634
2.2 Депозитно улеснение 9 135 304
2.3 Срочни депозити 102 263 683
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 435 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 440 314
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 48 064 1 891
5.1 Сектор „Държавно управление“ 40 121 2 005
5.2 Други задължения 7 943 −114
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 45 154 64
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 197 707
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 15 698 146
8.1 Депозити, салда и други задължения 15 698 146
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 311 33
10 Други задължения 125 693 1 316
11 Сметки за преоценка 147 665 255
12 Капитал и резерви 71 398 2 508
Общо пасиви 1 525 244 14 000

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 4 януари 2008 г. (сравнен с началния финансовия отчет на Евросистемата към 1 януари 2008 г.)

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 201 744 −76
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 137 995 1 342
  2.1 Вземания от МВФ 9 146 0
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 128 849 1 342
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 41 698 −1 232
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 14 705 −646
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 14 705 −646
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 397 546 −239 630
  5.1 Основни операции по рефинансиране 128 499 −240 108
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 268 487 11
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 560 469
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 −2
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 26 212 −488
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 98 175 −48
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 38 705 0
9 Други активи 329 010 1 324
Общо активи 1 285 790 −239 454
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 670 815 −9 007
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 144 214 −238 588
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 143 652 −126 317
  2.2 Депозитно улеснение 554 −8 581
  2.3 Срочни депозити 0 −102 263
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 8 −1 427
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 349 −91
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 57 571 9 507
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 50 112 9 991
  5.2 Други задължения 7 459 −484
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 45 584 430
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 591 −1 606
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 17 594 1 896
  8.1 Депозити, салда и други задължения 17 594 1 896
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 311 0
10 Други задължения 123 693 −2 000
11 Сметки за преоценка 147 665 0
12 Капитал и резерви 71 403 5
Общо пасиви 1 285 790 −239 454
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите