Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowany bilans otwarcia Eurosystemu na dzień 1 stycznia 2008 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 4 stycznia 2008 r.

9 stycznia 2008 r.

Skonsolidowany bilans otwarcia Eurosystemu na dzień 1 stycznia 2008 r. (w porównaniu ze sprawozdaniem finansowym Eurosystemu na dzień 31 grudnia 2007 r.)

Zgodnie z zapowiedzią z zeszłego tygodnia, wraz ze skonsolidowanym tygodniowym sprawozdaniem finansowym Eurosystemu na dzień 4 stycznia 2008 r. EBC publikuje skonsolidowany bilans otwarcia Eurosystemu na dzień 1 stycznia 2008 r. uwzględniający pozycje bilansowe Central Bank of Cyprus i Central Bank of Malta, które w tym dniu stały się częścią Eurosystemu. Ponadto w skonsolidowanym bilansie otwarcia Eurosystemu uwzględniono włączenie Włoskiego Biura Wymiany (Ufficio Italiano dei Cambi) do Banca d’Italia, które miało miejsce 1 stycznia 2008 r. W wyniku przystąpienia Central Bank of Cyprus i Central Bank of Malta do Eurosystemu pozycje wcześniej wyrażone w funtach cypryjskich i lirach maltańskich przeniesiono z pozycji „w walutach obcych” do pozycji „w euro”. Transakcje i salda rachunków z rezydentami Cypru i Malty przeniesiono z pozycji „nierezydentów obszaru euro” do pozycji „rezydentów obszaru euro”. Ponadto pozycja kapitał i fundusz rezerwowy (pozycja pasywów 12) wzrosła w porównaniu ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym na dzień 31 grudnia 2007 r. Wzrost ten odzwierciedla skutki przystąpienia Central Bank of Cyprus i Central Bank of Malta do Eurosystemu oraz włączenie Włoskiego Biura Wymiany (Ufficio Italiano dei Cambi) do Banca d’Italia.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 4 stycznia 2008 r. (w porównaniu ze skonsolidowanym bilansem otwarcia Eurosystemu na dzień 1 stycznia 2008 r.)

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 4 stycznia 2008 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 76 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,2 mld euro do poziomu 155,2 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) pozostały na praktycznie niezmienionym poziomie 98,2 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 9 mld euro do poziomu 670,8 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 10 mld euro do poziomu 50,1 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 127,4 mld euro do poziomu 397 mld euro. W piątek, 4 stycznia 2008 r., przypadł termin zapadalności dwóch podstawowych operacji refinansujących w kwotach 348,6 mld euro i 20 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 128,5 mld euro. Tego samego dnia stan depozytów terminowych obniżył się o 102,3 mld euro głównie ze względu na to, że przypadł termin zapadalności absorbującej płynność operacji dostrajającej w postaci przyjęcia depozytów terminowych w kwocie 101,6 mld euro.

Wykorzystanie zarówno kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5), jak i  depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,6 mld euro (w porównaniu z odpowiednio 0,1 mld euro i 9,1 mld euro w skonsolidowanym bilansie otwarcia Eurosystemu na dzień 1 stycznia 2008 r.).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 126,3 mld euro do poziomu 143,7 mld euro.

Skonsolidowany bilans otwarcia Eurosystemu na dzień 1 stycznia 2008 r. (w porównaniu ze sprawozdaniem finansowym Eurosystemu na dzień 31 grudnia 2007 r.)

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 201.820 274
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 136.653 1.482
2.1 Należności od MFW 9.146 91
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 127.507 1.391
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 42.930 1.019
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 15.351 1.524
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 15.351 1.524
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 637.176 0
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 368.607 0
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 268.476 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 91 0
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 26.700 2.802
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 98.223 2.178
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 38.705 1.642
9 Pozostałe aktywa 327.686 3.077
Aktywa razem 1.525.244 14.000
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 679.822 3.145
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 382.802 3.621
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 269.969 2.634
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 9.135 304
2.3 Depozyty terminowe 102.263 683
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.435 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 440 314
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 48.064 1.891
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 40.121 2.005
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.943 −114
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 45.154 64
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 3.197 707
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 15.698 146
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 15.698 146
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.311 33
10 Pozostałe zobowiązania 125.693 1.316
11 Różnice z aktualizacji wyceny 147.665 255
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.398 2.508
Pasywa razem 1.525.244 14.000

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 4 stycznia 2008 r. (w porównaniu ze skonsolidowanym bilansem otwarcia Eurosystemu na dzień 1 stycznia 2008 r.)

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 201.744 −76
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 137.995 1.342
  2.1 Należności od MFW 9.146 0
  2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 128.849 1.342
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 41.698 −1.232
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 14.705 −646
  4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 14.705 −646
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 397.546 −239.630
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 128.499 −240.108
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 268.487 11
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 560 469
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −2
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 26.212 −488
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 98.175 −48
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 38.705 0
9 Pozostałe aktywa 329.010 1.324
Aktywa razem 1.285.790 −239.454
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 670.815 −9.007
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 144.214 −238.588
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 143.652 −126.317
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 554 −8.581
  2.3 Depozyty terminowe 0 −102.263
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 8 −1.427
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 349 −91
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 57.571 9.507
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 50.112 9.991
  5.2 Pozostałe zobowiązania 7.459 −484
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 45.584 430
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 1.591 −1.606
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 17.594 1.896
  8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 17.594 1.896
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.311 0
10 Pozostałe zobowiązania 123.693 −2.000
11 Różnice z aktualizacji wyceny 147.665 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.403 5
Pasywa razem 1.285.790 −239.454
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami