SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede åbningsbalance pr. 1. januar 2008 og Eurosystemets konsoliderede balance pr. 4. januar 2008

9. januar 2008

Eurosystemets konsoliderede åbningsbalance pr. 1. januar 2008 (sammenlignet med Eurosystemets balance pr. 31. december 2007)

Som det blev meddelt i sidste uge offentliggør ECB en konsolideret åbningsbalance for Eurosystemet pr. 1. januar 2008, der omfatter Central Bank of Cyprus og Bank Centrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, som denne dag indtrådte i Eurosystemet, sammen med den ugentlige konsoliderede balance pr. 4. januar 2008. Den konsoliderede åbningsbalance for Eurosystemet tager desuden højde for, at Ufficio Italiano dei Cambi (UIC) er blevet en del af Banca d’Italia pr. 1. januar 2008. Central Bank of Cyprus’ og Central Bank of Maltas indtræden i Eurosystemet betyder, at poster, der hidtil har været denomineret i henholdsvis cypriotiske pund eller maltesiske lira er blevet flyttet fra poster "i fremmed valuta" til poster "i euro". Transaktioner med og tilgodehavender/forpligtelser over for cypriotiske og maltesiske residenter er blevet flyttet fra poster med betegnelsen "uden for euroområdet" på balancen til poster med betegnelsen "i euroområdet". Endvidere er kapital og reserver (passivpost 12) steget i forhold til den konsoliderede ugentlige balance pr. 31. december 2007. Stigningen afspejler både effekten af Central Bank of Cyprus’ og Bank Centrali ta’ Malta/Central Bank of Maltas indtræden i Eurosystemet og indlemmelsen af UIC i Banca d’Italia.

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 4. januar 2008 (sammenlignet med Eurosystemets åbningsbalance pr. 1. januar 2008)

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 4. januar 2008, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 76 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. december 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,2 mia. euro til 155,2 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) forblev praktisk talt uændrede og udgjorde 98,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 9 mia. euro til 670,8 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 10 mia. euro til 50,1 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 127,4 mia. euro til 397 mia. euro. Fredag den 4. januar 2008 udløb to primære markedsoperationer på 348,6 mia. euro og 20 mia. euro og en ny på 128,5 mia. euro blev afviklet. Samme dag faldt tidsindskud med 102,3 mia. euro primært som følge af udløbet af en likviditetsabsorberende finjusterende markedsoperation på 101,6 mia. euro i form af tidsindskud fra modparter.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) og indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,6 mia. euro (mod henholdsvis 0,1 mia. euro og 9,1 mia. euro i den konsoliderede åbningsbalance for Eurosystemet pr. 1. januar 2008).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 126,3 mia. euro til 143,7 mia. euro.

Eurosystemets konsoliderede åbningsbalance pr. 1. januar 2008 (sammenlignet med Eurosystemets balance pr. 31. december 2007)

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 201.820 274
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 136.653 1.482
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.146 91
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 127.507 1.391
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 42.930 1.019
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.351 1.524
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.351 1.524
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 637.176 0
5.1 Primære markedsoperationer 368.607 0
5.2 Langfristede markedsoperationer 268.476 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 91 0
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 2 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 26.700 2.802
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 98.223 2.178
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 38.705 1.642
9 Andre aktiver 327.686 3.077
Aktiver i alt 1.525.244 14.000
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 679.822 3.145
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 382.802 3.621
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 269.969 2.634
2.2 Indlånsfacilitet 9.135 304
2.3 Indskud med fast løbetid 102.263 683
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 1.435 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 440 314
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 48.064 1.891
5.1 Offentlig forvaltning og service 40.121 2.005
5.2 Andre forpligtelser 7.943 −114
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 45.154 64
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.197 707
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 15.698 146
8.1 Indlån og andre forpligtelser 15.698 146
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.311 33
10 Andre forpligtelser 125.693 1.316
11 Revalueringskonti 147.665 255
12 Kapital og reserver 71.398 2.508
Passiver i alt 1.525.244 14.000

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 4. januar 2008 (sammenlignet med Eurosystemets åbningsbalance pr. 1. januar 2008)

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 201.744 −76
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 137.995 1.342
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.146 0
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 128.849 1.342
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 41.698 −1.232
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 14.705 −646
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 14.705 −646
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 397.546 −239.630
  5.1 Primære markedsoperationer 128.499 −240.108
  5.2 Langfristede markedsoperationer 268.487 11
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 560 469
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 −2
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 26.212 −488
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 98.175 −48
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 38.705 0
9 Andre aktiver 329.010 1.324
Aktiver i alt 1.285.790 −239.454
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 670.815 −9.007
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 144.214 −238.588
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 143.652 −126.317
  2.2 Indlånsfacilitet 554 −8.581
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 −102.263
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 8 −1.427
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 349 −91
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 57.571 9.507
  5.1 Offentlig forvaltning og service 50.112 9.991
  5.2 Andre forpligtelser 7.459 −484
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 45.584 430
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.591 −1.606
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 17.594 1.896
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 17.594 1.896
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.311 0
10 Andre forpligtelser 123.693 −2.000
11 Revalueringskonti 147.665 0
12 Kapital og reserver 71.403 5
Passiver i alt 1.285.790 −239.454
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt