Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný počiatočný finančný výkaz Eurosystému k 1. januáru 2008 a konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 4. januáru 2008

9. januára 2008

Konsolidovaný počiatočný finančný výkaz Eurosystému k 1. januáru 2008 (porovnanie s finančným výkazom Eurosystému k 31. decembru 2007)

V zmysle oznámenia z minulého týždňa ECB zverejňuje konsolidovaný počiatočný finančný výkaz Eurosystému k 1. januáru 2008 vrátane súvahových údajov Central Bank of Cyprus a Central Bank of Malta, ktoré k tomuto dňu vstúpili do Eurosystému, spolu s konsolidovaným týždenným finančným výkazom k 4. januáru 2008. Tento konsolidovaný počiatočný finančný výkaz Eurosystému okrem toho berie do úvahy skutočnosť, že taliansky devízový úrad (UIC) bol k 1. januáru 2008 začlenený do Banca d’Italia. V dôsledku vstupu Central Bank of Cyprus a Central Bank of Malta do Eurosystému boli položky uvádzané v cyperských librách, resp. v maltských lírach prevedené z položiek „v cudzej mene“ do položiek „v eurách“. Transakcie a zostatky na účtoch rezidentov Cypru a Malty boli prevedené zo súvahových položiek „nerezidentov eurozóny“ do položiek „rezidentov eurozóny“. Okrem toho sa v porovnaní s konsolidovaným týždenným finančným výkazom k 31. decembru 2007 zvýšil stav kapitálu a rezerv (položka 12 na strane pasív), a to v dôsledku vstupu Central Bank of Cyprus a Central Bank of Malta do Eurosystému a v dôsledku začlenenia talianskeho devízového úradu (UIC) do Banca d'Italia.

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 4. januáru 2008 (porovnanie s počiatočným finančným výkazom Eurosystému k 1. januáru 2008)

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 4. januára 2008 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 76 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna centrálna banka Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) klesla v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií o 0,2 mld. EUR na 155,2 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa takmer nezmenil a predstavuje 98,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 9 mld. EUR na 670,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 10 mld. EUR na 50,1 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 127,4 mld. EUR na 397 mld. EUR. V piatok 4. januára 2008 boli splatné dva hlavné refinančné obchody v objeme 348,6 mld. EUR a 20 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 128,5 mld. EUR. V ten istý deň sa znížil objem termínovaných vkladov o 102,3 mld. EUR, najmä v dôsledku splatnosti sterilizačnej dolaďovacej operácie v podobe termínovaných vkladov v objeme 101,6 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív), rovnako ako objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív), dosiahol 0,6 mld. EUR (v porovnaní s 0,1 mld. EUR, resp.  9,1 mld. EUR v konsolidovanom počiatočnom finančnom výkaze Eurosystému k 1. januáru 2008).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) znížil o 126,3 mld. EUR na 143,7 mld. EUR.

Konsolidovaný počiatočný finančný výkaz Eurosystému k 1. januáru 2008 (porovnanie s finančným výkazom Eurosystému k 31. decembru 2007)

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 201 820 274
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 136 653 1 482
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 146 91
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 127 507 1 391
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 42 930 1 019
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 351 1 524
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 351 1 524
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 637 176 0
5.1 Hlavné refinančné obchody 368 607 0
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 268 476 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 91 0
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 2 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 26 700 2 802
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 98 223 2 178
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 38 705 1 642
9 Ostatné aktíva 327 686 3 077
Úhrn aktív 1 525 244 14 000
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 679 822 3 145
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 382 802 3 621
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 269 969 2 634
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 9 135 304
2.3 Termínované vklady 102 263 683
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 435 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 440 314
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 48 064 1 891
5.1 Verejná správa 40 121 2 005
5.2 Ostatné záväzky 7 943 −114
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 45 154 64
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 197 707
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 15 698 146
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 15 698 146
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 311 33
10 Ostatné pasíva 125 693 1 316
11 Účty precenenia 147 665 255
12 Kapitál a rezervy 71 398 2 508
Úhrn pasív 1 525 244 14 000

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 4. januáru 2008 (porovnanie s počiatočným finančným výkazom Eurosystému k 1. januáru 2008)

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 201 744 −76
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 137 995 1 342
  2.1 Pohľadávky voči MMF 9 146 0
  2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 128 849 1 342
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 41 698 −1 232
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 14 705 −646
  4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 14 705 −646
  4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 397 546 −239 630
  5.1 Hlavné refinančné obchody 128 499 −240 108
  5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 268 487 11
  5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné obchody 560 469
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 −2
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 26 212 −488
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 98 175 −48
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 38 705 0
9 Ostatné aktíva 329 010 1 324
Úhrn aktív 1 285 790 −239 454
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 670 815 −9 007
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 144 214 −238 588
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 143 652 −126 317
  2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 554 −8 581
  2.3 Termínované vklady 0 −102 263
  2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 8 −1 427
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 349 −91
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 57 571 9 507
  5.1 Verejná správa 50 112 9 991
  5.2 Ostatné záväzky 7 459 −484
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 45 584 430
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 591 −1 606
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 17 594 1 896
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 17 594 1 896
  8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 311 0
10 Ostatné pasíva 123 693 −2 000
11 Účty precenenia 147 665 0
12 Kapitál a rezervy 71 403 5
Úhrn pasív 1 285 790 −239 454
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá