Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets första balansräkning per den 1 januari 2008 och Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 4 januari 2008

9 januari 2008

Eurosystemets första konsoliderade balansräkning per den 1 januari 2008 (jämfört med Eurosystemets balansräkningen per den 31 december 2007)

I enlighet med vad som meddelades förra veckan offentliggör ECB en första balansräkning för Eurosystemet per 1 januari 2008 vilken inkluderar uppgifter från balansräkningen för Central Bank of Cyprus och Central Bank of Malta, som anslöt sig till Eurosystemet den dagen. Denna publiceras tillsammans med den konsoliderade veckobalansräkningen per 4 januari 2008. Dessutom tar Eurosystemets första balansräkning hänsyn till att Ufficio Italiano dei Cambi (UIC) införlivats med Banca d’Italia den 1 januari 2008. Som följd av Central Bank of Cyprus och Central Bank of Maltas inträde i Eurosystemet har poster som tidigare denominerats i cypriotiska pund och maltesiska lira förts över från poster ”i utländsk valuta” till ”i euro”. Transaktioner med och innehav tillhörande hemmahörande i Cypern och Malta har flyttats från poster ”hemmahörande utanför euroområdet” till ”hemmahörande i euroområdet”. Vidare har eget kapital och reserver (post 12 på skuldsidan) ökat jämfört med den konsoliderade veckobalansräkningen per den 31 december 2007, vilket återspeglar effekten av att Central Bank of Cyprus och Central Bank of Malta blev medlemmar i Eurosystemet och att Ufficio Italiano dei Cambi (UIC) införlivats i Banca d’Italia.

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 4 januari 2008 (jämfört med den första balansräkningen per den 1 januari 2008)

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 4 januari 2008 motsvarade minskningen på 76 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 155,2 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) var nästan oförändrat på 98,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 9 miljarder EUR till 670,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 10 miljarder EUR till 50,1 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 127,4 miljarder EUR till 397 miljarder EUR. Onsdagen 4 januari 2008 förföll två huvudsaklig refinansieringstransaktioner på 348,6 miljarder EUR respektive 20 miljarder EUR och ersattes med en ny på 128,5 miljarder EUR. Samma dag minskade insättningar med fast löptid med 102,3 miljarder EUR huvudsakligen på grund av en likviditetsdränerande finjusterande operation på 101,6 miljarder EUR, genomförd i form av inlåning med fast löptid.

Utnyttjandet av både utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) och inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,6 miljarder EUR (jämfört med 0,1 miljard EUR respektive 9,1 miljarder EUR i Eurosystemets första konsoliderade balansräkning per den 1 januari 2008).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som ett resultat av alla transaktioner minskade den aktuella ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (punkt 2.1 på skuldsidan) med 126,3 miljarder EUR till 143,7 miljarder EUR.

Eurosystemets första konsoliderade balansräkning per den 1 januari 2008 (jämfört med Eurosystemets balansräkningen per den 31 december 2007)

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 201.820 274
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 136.653 1.482
2.1 Fordringar på IMF 9.146 91
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 127.507 1.391
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 42.930 1.019
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.351 1.524
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.351 1.524
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 637.176 0
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 368.607 0
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 268.476 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 91 0
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 2 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 26.700 2.802
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 98.223 2.178
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 38.705 1.642
9 Övriga tillgångar 327.686 3.077
Summa tillgångar 1.525.244 14.000
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 679.822 3.145
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 382.802 3.621
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 269.969 2.634
2.2 Inlåningsfacilitet 9.135 304
2.3 Inlåning med fast löptid 102.263 683
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.435 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 440 314
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 48.064 1.891
5.1 Offentliga sektorn 40.121 2.005
5.2 Övriga skulder 7.943 −114
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 45.154 64
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.197 707
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 15.698 146
8.1 Inlåning och övriga skulder 15.698 146
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.311 33
10 Övriga skulder 125.693 1.316
11 Värderegleringskonton 147.665 255
12 Eget kapital 71.398 2.508
Summa skulder 1.525.244 14.000

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 4 januari 2008 (jämfört med den första balansräkningen per den 1 januari 2008)

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 201.744 −76
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 137.995 1.342
  2.1 Fordringar på IMF 9.146 0
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 128.849 1.342
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 41.698 −1.232
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 14.705 −646
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 14.705 −646
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 397.546 −239.630
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 128.499 −240.108
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 268.487 11
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 560 469
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 −2
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 26.212 −488
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 98.175 −48
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 38.705 0
9 Övriga tillgångar 329.010 1.324
Summa tillgångar 1.285.790 −239.454
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 670.815 −9.007
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 144.214 −238.588
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 143.652 −126.317
  2.2 Inlåningsfacilitet 554 −8.581
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 −102.263
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 8 −1.427
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 349 −91
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 57.571 9.507
  5.1 Offentliga sektorn 50.112 9.991
  5.2 Övriga skulder 7.459 −484
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 45.584 430
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.591 −1.606
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 17.594 1.896
  8.1 Inlåning och övriga skulder 17.594 1.896
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.311 0
10 Övriga skulder 123.693 −2.000
11 Värderegleringskonton 147.665 0
12 Eget kapital 71.403 5
Summa skulder 1.285.790 −239.454
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media