Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani otvoritveni računovodski izkaz Eurosistema na dan 1. januarja 2008 in konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 4. januarja 2008

9. januar 2008

Konsolidirani otvoritveni računovodski izkaz Eurosistema na dan 1. januarja 2008 (v primerjavi s konsolidiranim računovodskim izkazom Eurosistema na dan 31. decembra 2007)

V skladu z napovedjo iz prejšnjega tedna ECB objavlja konsolidirani otvoritveni računovodski izkaz Eurosistema na dan 1. januarja 2008, vključno z bilančnimi podatki centralnih bank Cipra in Malte, ki sta se Eurosistemu pridružili na ta dan, ter konsolidirani tedenski računovodski izkaz na dan 4. januarja 2008. Poleg tega konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema upošteva tudi vključitev italijanskega urada za preprečevanje pranja denarja Ufficio Italiano Cambi (UIC) v Banca d'Italia, ki je bila opravljena 1. januarja 2008. Zaradi vstopa centralnih bank Cipra in Malte v Eurosistem so bile postavke, ki so bile prej izražene v ciprskih funtih oziroma malteških lirah premaknjene iz postavk »v tuji valuti« v postavke »v EUR«. Transakcije in stanja na računih rezidentov Cipra in Malte so bila premaknjena iz bilančnih postavk »nerezidentov euroobmočja« v postavke »rezidentov euroobmočja«. Postavka kapital in rezerve (postavka obveznosti 12) se je povečala v primerjavi s konsolidiranim tedenskim računovodskim izkazom na dan 31. decembra 2007 tako zaradi vstopa centralnih bank Cipra in Malte v Eurosistem kot tudi zaradi vključitve urada UIC v Banca d'Italia.

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 4. januarja 2008 (v primerjavi s konsolidiranim računovodskim izkazom Eurosistema na dan 1. januarja 2008)

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 4. januarja 2008, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 76 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata, ki jo je izvedla ena od centralnih bank Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,2 milijarde EUR na 155,2 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) je ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 98,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 9 milijard EUR na 670,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 10 milijard EUR na 50,1 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 127,4 milijarde EUR na 397 milijard EUR. V petek, 4. januarja 2008, sta zapadli dve operaciji glavnega refinanciranja v višini 348,6 milijarde EUR in 20 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 128,5 milijarde EUR. Na isti dan se je stanje vezanih vlog zmanjšalo za 102,3 milijarde EUR, predvsem zato, ker je zapadla operacija finega uravnavanja za umikanje likvidnosti v višini 101,6 milijarde EUR, ki je potekala v obliki zbiranja vezanih vlog.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) in odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) je v obeh primerih znašala 0,6 milijarde EUR (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR oziroma 9,1 milijarde EUR v konsolidiranem otvoritvenem računovodskem izkazu Eurosistema na dan 1. januarja 2008).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 126,3 milijarde EUR na 143,7 milijarde EUR.

Konsolidirani otvoritveni računovodski izkaz Eurosistema na dan 1. januarja 2008 (v primerjavi s konsolidiranim računovodskim izkazom Eurosistema na dan 31. decembra 2007)

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 201.820 274
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 136.653 1.482
2.1 Terjatve do MDS 9.146 91
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 127.507 1.391
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 42.930 1.019
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.351 1.524
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.351 1.524
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 637.176 0
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 368.607 0
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 268.476 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 91 0
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 2 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 26.700 2.802
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 98.223 2.178
8 Dolg širše države v EUR 38.705 1.642
9 Druga sredstva 327.686 3.077
Skupaj sredstva 1.525.244 14.000
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 679.822 3.145
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 382.802 3.621
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 269.969 2.634
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 9.135 304
2.3 Vezane vloge 102.263 683
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.435 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 440 314
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 48.064 1.891
5.1 Širša država 40.121 2.005
5.2 Druge obveznosti 7.943 −114
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 45.154 64
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.197 707
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 15.698 146
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 15.698 146
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.311 33
10 Druge obveznosti 125.693 1.316
11 Računi prevrednotenja 147.665 255
12 Kapital in rezerve 71.398 2.508
Skupaj obveznosti 1.525.244 14.000

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 4. januarja 2008 (v primerjavi s konsolidiranim računovodskim izkazom Eurosistema na dan 1. januarja 2008)

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 201.744 −76
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 137.995 1.342
  2.1 Terjatve do MDS 9.146 0
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 128.849 1.342
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 41.698 −1.232
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 14.705 −646
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 14.705 −646
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 397.546 −239.630
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 128.499 −240.108
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 268.487 11
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 560 469
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 −2
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 26.212 −488
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 98.175 −48
8 Dolg širše države v EUR 38.705 0
9 Druga sredstva 329.010 1.324
Skupaj sredstva 1.285.790 −239.454
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 670.815 −9.007
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 144.214 −238.588
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 143.652 −126.317
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 554 −8.581
  2.3 Vezane vloge 0 −102.263
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 8 −1.427
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 349 −91
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 57.571 9.507
  5.1 Širša država 50.112 9.991
  5.2 Druge obveznosti 7.459 −484
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 45.584 430
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.591 −1.606
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 17.594 1.896
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 17.594 1.896
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.311 0
10 Druge obveznosti 123.693 −2.000
11 Računi prevrednotenja 147.665 0
12 Kapital in rezerve 71.403 5
Skupaj obveznosti 1.285.790 −239.454
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije