Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De Geconsolideerde openingsweekstaat van het Eurosysteem per 1 januari 2008 en de Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 4 januari 2008

9 januari 2008

De geconsolideerde openingsweekstaat van het Eurosysteem per 1 januari 2008 (vergeleken met de weekstaat van het Eurosysteem per 31 december 2007)

Zoals vorige week aangekondigd, publiceert de ECB een geconsolideerde openingsweekstaat van het Eurosysteem per 1 januari 2008 waarin zijn opgenomen de balansgegevens van de Central Bank of Cyprus en de Central Bank of Malta, die op die dag tot het Eurosysteem zijn toegetreden, samen met de geconsolideerde weekstaat per 4 januari 2008. Daarnaast houdt de geconsolideerde openingsweekstaat van het Eurosysteem rekening met de inlijving van het Ufficio Italiano dei Cambi (UIC) in de Banca d’Italia, die op 1 januari 2008 plaatsvond. Ten gevolge van de toetreding van de Central Bank of Cyprus en de Central Bank of Malta tot het Eurosysteem, zijn de posten die voorheen luidden in respectievelijk Cypriotische ponden en Maltese liri verplaatst van de posten “luidende in vreemde valuta” naar de posten “luidende in euro”. Tevens zijn de transacties met en de saldi van rekeningen aangehouden door ingezetenen van Cyprus en Malta verplaatst van balansposten betreffende “niet-ingezetenen van het eurogebied” naar posten betreffende “ingezetenen van het eurogebied”. Bovendien is Kapitaal en reserves (passiefpost 12) gestegen vergeleken met de geconsolideerde weekstaat per 31 december 2007, hetgeen het gevolg was van zowel het effect van de toetreding tot het Eurosysteem van de Central Bank of Cyprus en de Central Bank of Malta als de inlijving van het Ufficio Italiano dei Cambi in de Banca d’Italia.

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 4 januari 2008 (vergeleken met de openingsweekstaat van het Eurosysteem per 1 januari 2008)

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 4 januari 2008 was de daling van EUR 76 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,2 miljard naar EUR 155,2 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) bleven vrijwel onveranderd op EUR 98,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 9 miljard naar EUR 670,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 10 miljard naar EUR 50,1 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 127,4 miljard naar EUR 397 miljard. Op vrijdag 4 januari 2008 vervielen twee basis-herfinancieringstransacties van respectievelijk EUR 348,6 miljard en EUR 20 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 128,5 miljard verrekend. Op dezelfde dag daalden de termijndeposito’s met EUR 102,3 miljard, voornamelijk ten gevolge van het vervallen van een liquiditeitsverkrappende “fine-tuning”-transactie van EUR 101,6 miljard in de vorm van het aantrekken van termijndeposito’s.

Het beroep op zowel de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) als de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) was EUR 0,6 miljard (vergeleken met respectievelijk EUR 0,1 miljard en EUR 9,1 miljard in de geconsolideerde openingsweekstaat van het Eurosysteem per 1 januari 2008).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 126,3 miljard naar EUR 143,7 miljard.

De geconsolideerde openingsweekstaat van het Eurosysteem per 1 januari 2008 (vergeleken met de weekstaat van het Eurosysteem per 31 december 2007)

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 201.820 274
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 136.653 1.482
2.1 Vorderingen op het IMF 9.146 91
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 127.507 1.391
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 42.930 1.019
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.351 1.524
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.351 1.524
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 637.176 0
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 368.607 0
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 268.476 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 91 0
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 2 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 26.700 2.802
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 98.223 2.178
8 Overheidsschuld, luidende in euro 38.705 1.642
9 Overige activa 327.686 3.077
Totaal activa 1.525.244 14.000
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 679.822 3.145
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 382.802 3.621
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 269.969 2.634
2.2 Depositofaciliteit 9.135 304
2.3 Termijndeposito's 102.263 683
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.435 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 440 314
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 48.064 1.891
5.1 Overheid 40.121 2.005
5.2 Overige verplichtingen 7.943 −114
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 45.154 64
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.197 707
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 15.698 146
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 15.698 146
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.311 33
10 Overige passiva 125.693 1.316
11 Herwaarderingsrekeningen 147.665 255
12 Kapitaal en reserves 71.398 2.508
Totaal passiva 1.525.244 14.000

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 4 januari 2008 (vergeleken met de openingsweekstaat van het Eurosysteem per 1 januari 2008)

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 201.744 −76
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 137.995 1.342
  2.1 Vorderingen op het IMF 9.146 0
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 128.849 1.342
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 41.698 −1.232
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 14.705 −646
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 14.705 −646
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 397.546 −239.630
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 128.499 −240.108
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 268.487 11
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 560 469
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 −2
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 26.212 −488
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 98.175 −48
8 Overheidsschuld, luidende in euro 38.705 0
9 Overige activa 329.010 1.324
Totaal activa 1.285.790 −239.454
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 670.815 −9.007
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 144.214 −238.588
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 143.652 −126.317
  2.2 Depositofaciliteit 554 −8.581
  2.3 Termijndeposito's 0 −102.263
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 8 −1.427
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 349 −91
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 57.571 9.507
  5.1 Overheid 50.112 9.991
  5.2 Overige verplichtingen 7.459 −484
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 45.584 430
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.591 −1.606
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 17.594 1.896
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 17.594 1.896
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.311 0
10 Overige passiva 123.693 −2.000
11 Herwaarderingsrekeningen 147.665 0
12 Kapitaal en reserves 71.403 5
Totaal passiva 1.285.790 −239.454
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media