Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi 2008. aasta esimene konsolideeritud finantsaruanne seisuga 1. jaanuar 2008 ja eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 4. jaanuar 2008

9. jaanuar 2008

Eurosüsteemi 2008. aasta esimene konsolideeritud finantsaruanne seisuga 1. jaanuar 2008 (võrreldes eurosüsteemi finantsaruandega seisuga 31. detsember 2007)

Nagu eelmisel nädalal teatati, avaldab EKP eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruande seisuga 4. jaanuar 2008 koos 2008. aasta esimese konsolideeritud finantsaruandega seisuga 1. jaanuar 2008, mis hõlmab samal päeval eurosüsteemiga ühinenud Küprose keskpanga ja Malta keskpanga bilansiandmeid. Lisaks võetakse eurosüsteemi 2008. aasta esimeses konsolideeritud finantsaruandes arvesse Ufficio Italiano dei Cambi (UIC) ühinemist Itaalia keskpangaga 1. jaanuaril 2008. Pärast Küprose keskpanga ja Malta keskpanga ühinemist eurosüsteemiga on varem Küprose naeltes ja Malta liirides nomineeritud kirjed kantud kirjest „nomineeritud välisvääringus” üle kirjesse „nomineeritud eurodes”. Küprose ja Malta residentide tehingud ja kontode jäägid on kantud „euroalavälistest” bilansikirjetest üle „euroala” kirjetesse. Lisaks on „kapitali ja reservide” kirje (kohustuste kirje 12) maht suurenenud võrreldes konsolideeritud finantsaruandega seisuga 31. detsember 2007, kajastades nii Küprose keskpanga ja Malta keskpanga ühinemist eurosüsteemiga kui ka Ufficio Italiano dei Cambi (UIC) ühinemist Itaalia keskpangaga.

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 4. jaanuar 2008 (võrreldes eurosüsteemi 2008. aasta esimese finantsaruandega seisuga 1. jaanuar 2008)

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

4. jaanuaril 2008 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 76 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 155,2 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht püsis peaaegu muutumatuna 98,2 miljardi euro tasemel. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 9 miljardi euro võrra 670,8 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 10 miljardi euro võrra 50,1 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 127,4 miljardi euro võrra 397 miljardi euroni. Reedel, 4. jaanuaril 2008 möödus 348,6 miljardi ja 20. miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 128,5 miljardit eurot. Samal päeval vähenes tähtajaliste hoiuste maht 102,3 miljardi euro võrra, mille põhjuseks oli eelkõige 101,6 miljardi euro suuruse, tähtajaliste hoiuste kaudu teostatud likviidsust vähendava peenhäälestusoperatsiooni tähtaja möödumine.

Nii laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kui ka hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0.6 miljardi euro ulatuses (võrreldes vastavalt 0,1 miljardi ja 9,1 miljardi euroga, mida märgiti eurosüsteemi 2008. aasta esimeses konsolideeritud finantsaruandes seisuga 1. jaanuar 2008).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 126,3 miljardi euro võrra 143,7 miljardi euroni.

Eurosüsteemi 2008. aasta esimene konsolideeritud finantsaruanne seisuga 1. jaanuar 2008 (võrreldes eurosüsteemi finantsaruandega seisuga 31. detsember 2007)

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 201 820 274
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 136 653 1 482
2.1 Nõuded RVFle 9 146 91
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 127 507 1 391
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 42 930 1 019
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 15 351 1 524
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 351 1 524
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 637 176 0
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 368 607 0
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 268 476 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 91 0
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 2 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 26 700 2 802
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 98 223 2 178
8 Valitsussektori võlg eurodes 38 705 1 642
9 Muud varad 327 686 3 077
Varad kokku 1 525 244 14 000
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 679 822 3 145
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 382 802 3 621
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 269 969 2 634
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 9 135 304
2.3 Tähtajalised hoiused 102 263 683
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 435 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 440 314
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 48 064 1 891
5.1 Valitsussektor 40 121 2 005
5.2 Muud kohustused 7 943 −114
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 45 154 64
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 197 707
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 15 698 146
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 15 698 146
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 311 33
10 Muud kohustused 125 693 1 316
11 Ümberhindluskontod 147 665 255
12 Kapital ja reservid 71 398 2 508
Kohustused kokku 1 525 244 14 000

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 4. jaanuar 2008 (võrreldes eurosüsteemi 2008. aasta esimese finantsaruandega seisuga 1. jaanuar 2008)

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 201 744 −76
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 137 995 1 342
  2.1 Nõuded RVFle 9 146 0
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 128 849 1 342
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 41 698 −1 232
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 14 705 −646
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 14 705 −646
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 397 546 −239 630
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 128 499 −240 108
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 268 487 11
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 560 469
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 −2
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 26 212 −488
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 98 175 −48
8 Valitsussektori võlg eurodes 38 705 0
9 Muud varad 329 010 1 324
Varad kokku 1 285 790 −239 454
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 670 815 −9 007
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 144 214 −238 588
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 143 652 −126 317
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 554 −8 581
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 −102 263
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 8 −1 427
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 349 −91
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 57 571 9 507
  5.1 Valitsussektor 50 112 9 991
  5.2 Muud kohustused 7 459 −484
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 45 584 430
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 591 −1 606
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 17 594 1 896
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 17 594 1 896
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 311 0
10 Muud kohustused 123 693 −2 000
11 Ümberhindluskontod 147 665 0
12 Kapital ja reservid 71 403 5
Kohustused kokku 1 285 790 −239 454
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid