Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη εναρκτήρια λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 1ης Ιανουαρίου 2008 και Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 4ης Ιανουαρίου 2008

9 Ιανουαρίου 2008

Ενοποιημένη εναρκτήρια λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 1ης Ιανουαρίου 2008 (σε σύγκριση με τη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 31ης Δεκεμβρίου 2007)

Όπως ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, η ΕΚΤ δημοσιεύει ενοποιημένη εναρκτήρια λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 1ης Ιανουαρίου 2008 η οποία συμπεριλαμβάνει αριθμητικά στοιχεία ισολογισμού από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και την Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, οι οποίες εντάχθηκαν στο Ευρωσύστημα την ημέρα εκείνη, μαζί με την ενοποιημένη εβδομαδιαία λογιστική κατάσταση της 4ης Ιανουαρίου 2008. Επιπλέον, η ενοποιημένη εναρκτήρια λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος λαμβάνει υπόψη την ενσωμάτωση του Ιταλικού Γραφείου Συναλλάγματος (UIC) στην Banca d’Italia η οποία πραγματοποιήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2008. Ως αποτέλεσμα της ένταξης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta στο Ευρωσύστημα, τα στοιχεία που προηγουμένως εκφράζονταν σε λίρες Κύπρου και σε λίρες Μάλτας αντίστοιχα μεταφέρονται από τα στοιχεία που εκφράζονται «σε συνάλλαγμα» στα στοιχεία που εκφράζονται «σε ευρώ». Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα κατοίκων της Κύπρου και της Μάλτας μεταφέρονται από τα στοιχεία που αφορούν «μη κατοίκους ζώνης ευρώ» στα στοιχεία που αφορούν «κατοίκους ζώνης ευρώ». Επιπλέον, το κεφάλαιο και αποθεματικά (στοιχείο 12 του παθητικού) αυξήθηκαν σε σύγκριση με την ενοποιημένη εβδομαδιαία λογιστική κατάσταση της 31ης Δεκεμβρίου 2007, αντανακλώντας τόσο την επίδραση από την ένταξη της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta στο Ευρωσύστημα όσο και την ενσωμάτωση του Ιταλικού Γραφείου Συναλλάγματος (UIC) στην Banca d’Italia.

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 4ης Ιανουαρίου 2008 (σε σύγκριση με την εναρκτήρια λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 1ης Ιανουαρίου 2008)

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 4 Ιανουαρίου 2008, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 76 εκατομμύρια ευρώ αντανακλούσε την πώληση χρυσού από κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας των κεντρικών τραπεζών για τον χρυσό (Central Bank Gold Agreement) της 27ης Σεπτεμβρίου 2004).

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 0,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 155,2 δισεκατομμύρια ευρώ, λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 7 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητοι σε 98,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 9 δισεκατομμύρια ευρώ σε 670,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 10 δισεκατομμύρια ευρώ σε 50,1 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 127,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε 397 δισεκατομμύρια ευρώ. Την Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2008 έληξαν δύο πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 348,6 δισεκατομμυρίων ευρώ και 20 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 128,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Την ίδια ημέρα οι καταθέσεις καθορισμένης διάρκειας μειώθηκαν κατά 102,3 δισεκατομμύρια ευρώ κατά κύριο λόγο επειδή έληξε μια πράξη εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας με σκοπό την απορρόφηση ρευστότητας ύψους 101,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, η οποία διενεργήθηκε μέσω της αποδοχής καταθέσεων καθορισμένης διάρκειας.

Η χρησιμοποίηση τόσο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) όσο και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 0,6 δισεκατομμύρια ευρώ (έναντι 0,1 δισεκατομμυρίων ευρώ και 9,1 δισεκατομμυρίων ευρώ αντίστοιχα στην ενοποιημένη εναρκτήρια λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 1ης Ιανουαρίου 2008).

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 126,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε 143,7 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ενοποιημένη εναρκτήρια λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 1ης Ιανουαρίου 2008 (σε σύγκριση με τη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 31ης Δεκεμβρίου 2007)

Ενεργητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε συναλλαγές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 201.820 274
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 136.653 1.482
2.1 Απαιτήσεις από το ΔΝΤ 9.146 91
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 127.507 1.391
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από κατοίκους ζώνης ευρώ 42.930 1.019
4 Απαιτήσεις σε ευρώ από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 15.351 1.524
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 15.351 1.524
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 637.176 0
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 368.607 0
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 268.476 0
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 91 0
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 2 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ 26.700 2.802
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 98.223 2.178
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 38.705 1.642
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 327.686 3.077
Σύνολο ενεργητικού 1.525.244 14.000
Παθητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε συναλλαγές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 679.822 3.145
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 382.802 3.621
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 269.969 2.634
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 9.135 304
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 102.263 683
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 1.435 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ 440 314
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 48.064 1.891
5.1 Γενική κυβέρνηση 40.121 2.005
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 7.943 −114
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 45.154 64
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 3.197 707
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 15.698 146
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 15.698 146
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.311 33
10 Λοιπές υποχρεώσεις 125.693 1.316
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 147.665 255
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 71.398 2.508
Σύνολο παθητικού 1.525.244 14.000

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 4ης Ιανουαρίου 2008 (σε σύγκριση με την εναρκτήρια λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 1ης Ιανουαρίου 2008)

Ενεργητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε συναλλαγές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 201.744 −76
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 137.995 1.342
  2.1 Απαιτήσεις από το ΔΝΤ 9.146 0
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 128.849 1.342
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από κατοίκους ζώνης ευρώ 41.698 −1.232
4 Απαιτήσεις σε ευρώ από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 14.705 −646
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 14.705 −646
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 397.546 −239.630
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 128.499 −240.108
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 268.487 11
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 560 469
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 −2
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ 26.212 −488
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 98.175 −48
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 38.705 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 329.010 1.324
Σύνολο ενεργητικού 1.285.790 −239.454
Παθητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε συναλλαγές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 670.815 −9.007
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 144.214 −238.588
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 143.652 −126.317
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 554 −8.581
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 −102.263
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 8 −1.427
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ 349 −91
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 57.571 9.507
  5.1 Γενική κυβέρνηση 50.112 9.991
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 7.459 −484
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 45.584 430
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 1.591 −1.606
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 17.594 1.896
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 17.594 1.896
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.311 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 123.693 −2.000
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 147.665 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 71.403 5
Σύνολο παθητικού 1.285.790 −239.454
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου