Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais sākuma finanšu pārskats 2008. gada 1. janvārī un Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 4. janvārī

2008. gada 9. janvārī

Eurosistēmas konsolidētais sākuma finanšu pārskats 2008. gada 1. janvārī (salīdzinājumā ar Eurosistēmas finanšu pārskatu 2007. gada 31. decembrī)

Kā tika ziņots pagājušajā nedēļā, ECB publicē Eurosistēmas konsolidēto sākuma finanšu pārskatu 2008. gada 1. janvārī, iekļaujot bilances datus par Central Bank of Cyprus un Central Bank of Malta, kas šajā dienā pievienojās Eurosistēmai, kā arī konsolidēto nedēļas finanšu pārskatu 2008. gada 4. janvārī. Eurosistēmas konsolidētajā sākuma finanšu pārskatā papildus atspoguļota Itālijas Ārvalstu valūtas biroja (UIC) iekļaušana Banca d’Italia 2008. gada 1. janvārī. Pēc Central Bank of Cyprus un Central Bank of Malta pievienošanās Eurosistēmai posteņi, kas iepriekš bija denominēti attiecīgi Kipras mārciņās un Maltas lirās, ir pārvietoti no posteņiem "ārvalstu valūtā" uz posteņiem "euro". Kipras un Maltas rezidentu darījumi un kontu atlikumi ir pārvietoti no "ārpus euro zonas" bilances posteņiem uz "euro zonas" posteņiem. Turklāt kapitāls un rezerves (12. pasīvu postenis) pieauga salīdzinājumā ar 2007. gada 31. decembra konsolidēto nedēļas finanšu pārskatu, atspoguļojot gan Central Bank of Cyprus un Central Bank of Malta pievienošanos Eurosistēmai, gan Itālijas Ārvalstu valūtas biroja (UIC) iekļaušanu Banca d’Italia.

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 4. janvārī (salīdzinājumā ar Eurosistēmas sākuma finanšu pārskatu 2008. gada 1. janvārī)

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2008. gada 4. janvārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 76 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 155.2 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms faktiski nemainījās (98.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 9 mljrd. euro (līdz 670.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 10 mljrd. euro (līdz 50.1 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 127.4 mljrd. euro (līdz 397 mljrd. euro). Piektdien, 2008. gada 4. janvārī divām galvenajām refinansēšanas operācijām 348.6 mljrd. un 20 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 128.5 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā noguldījumi ar noteiktu termiņu samazinājās par 102.3 mljrd. euro galvenokārt tāpēc, ka likviditāti samazinošai precizējošajai operācijai 101.6 mljrd. euro apmērā, kas tika veikta, piesaistot noguldījumus ar noteiktu termiņu, pienāca dzēšanas termiņš.

Gan aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis), gan noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.6 mljrd. euro (Eurosistēmas konsolidētajā sākuma finanšu pārskatā 2008. gada 1. janvārī attiecīgi 0.1 mljrd. euro un 9.1 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 126.3 mljrd. euro (līdz 143.7 mljrd. euro).

Eurosistēmas konsolidētais sākuma finanšu pārskats 2008. gada 1. janvārī (salīdzinājumā ar Eurosistēmas finanšu pārskatu 2007. gada 31. decembrī)

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 201,820 274
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 136,653 1,482
2.1 SVF debitoru parādi 9,146 91
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 127,507 1,391
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 42,930 1,019
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,351 1,524
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,351 1,524
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 637,176 0
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 368,607 0
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 268,476 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 91 0
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 2 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 26,700 2,802
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 98,223 2,178
8 Valdības parāds euro 38,705 1,642
9 Pārējie aktīvi 327,686 3,077
Kopā aktīvi 1,525,244 14,000
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 679,822 3,145
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 382,802 3,621
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 269,969 2,634
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 9,135 304
2.3 Termiņnoguldījumi 102,263 683
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1,435 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 440 314
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 48,064 1,891
5.1 Saistības pret valdību 40,121 2,005
5.2 Pārējās saistības 7,943 −114
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 45,154 64
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3,197 707
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,698 146
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 15,698 146
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,311 33
10 Pārējās saistības 125,693 1,316
11 Pārvērtēšanas konti 147,665 255
12 Kapitāls un rezerves 71,398 2,508
Kopā pasīvi 1,525,244 14,000

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 4. janvārī (salīdzinājumā ar Eurosistēmas sākuma finanšu pārskatu 2008. gada 1. janvārī)

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 201,744 −76
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 137,995 1,342
  2.1 SVF debitoru parādi 9,146 0
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 128,849 1,342
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 41,698 −1,232
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14,705 −646
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 14,705 −646
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 397,546 −239,630
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 128,499 −240,108
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 268,487 11
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 560 469
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 −2
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 26,212 −488
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 98,175 −48
8 Valdības parāds euro 38,705 0
9 Pārējie aktīvi 329,010 1,324
Kopā aktīvi 1,285,790 −239,454
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 670,815 −9,007
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 144,214 −238,588
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 143,652 −126,317
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 554 −8,581
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 −102,263
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 8 −1,427
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 349 −91
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 57,571 9,507
  5.1 Saistības pret valdību 50,112 9,991
  5.2 Pārējās saistības 7,459 −484
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 45,584 430
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,591 −1,606
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,594 1,896
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 17,594 1,896
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,311 0
10 Pārējās saistības 123,693 −2,000
11 Pārvērtēšanas konti 147,665 0
12 Kapitāls un rezerves 71,403 5
Kopā pasīvi 1,285,790 −239,454
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem