Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Защо статистиката е важна?

19 октомври 2016 г. (актуализация – 25 януари 2024 г.)

Ние се грижим за качеството на статистиката и предоставяме достоверни факти за обществения дебат

Зилке Щапел Вебер, генерален директор на ГД „Статистика“

Статистиката – факти или информация, изготвени въз основа на набор от числови данни – е от решаващо значение за Европейската централна банка (ЕЦБ). Голяма част от работата ни, независимо от това дали е свързана с основната ни функция по паричната политика, с финансовата стабилност или с банковия надзор, зависи от наличието на висококачествена статистика. Тя е необходима за вземането на информирани решения, които засягат ежедневието на гражданите в държавите, които използват еврото.

Анализът на икономическите, паричните и финансовите тенденции, изготвян за всяко заседание по паричната политика, е ясен пример защо статистиката е важна за ЕЦБ и за икономиката. Статистическите данни са ключов източник на информация за Управителния съвет при вземането на решения по паричната политика, които от своя страна влияят върху лихвените проценти, които плащат гражданите и бизнесът. Косвено статистиката засяга живота на много хора.

Значение на висококачествената и независима статистика

За вземането на добри решения е необходимо да са налице висококачествени статистически данни. Ето защо ние спазваме строги стандарти, за да гарантираме, че статистическите данни на ЕЦБ са точни, последователни, своевременни и съставени без никаква външна намеса в съответствие с международните стандарти. Независимостта на официалната статистика е основополагаща за запазването на нейното качество. Тя е залегнала в европейското законодателство, така че да се избегне политическо влияние и конфликти на интереси, които биха могли да засегнат предоставянето на данни. Това гарантира, че хората могат да имат доверие на тези данни, когато те се използват като основа за политики, засягащи ежедневието им.

Значение на подробните данни

Световната финансова криза открои необходимостта от събиране на релевантни и по-подробни данни. В резултат на това обхватът на централнобанковата статистика вече не се ограничава само до агрегирани данни, които винаги са свързани с осредняване, а включва и микроданни, които са по-подробни, така че да може да открива предупредителни сигнали във финансовата система на ранен етап, например на равнище отделни заеми, сделки или банки.

Детайлните данни могат да покажат по-добре как паричната политика се предава в различните части на икономиката. Те могат да подобрят разработването на бъдещи мерки на политиката и да позволят по-своевременна реакция от нейна страна.

Като заслужаващ внимание пример как използваме подробни данни може да бъде посочен проектът на ЕЦБ AnaCredit, който съдържа нов набор от данни с подробна информация за отделни банкови кредити в еврозоната.

Предизвикателства при събирането на подробни данни

Събирането на подробна статистическа информация може да бъде доста трудно, особено що се отнася до избора на методологии и методи за изчисляване, които гарантират съпоставимост между отделните държави.

Друго предизвикателство е получаването на информация от субекти, които извършват дейност извън банковата система и могат да окажат въздействие върху финансовата система, а следователно и върху паричната политика. Пример за това са хедж фондовете – инвестиционни дружества, които събират парите на ограничен брой индивидуални/институционални инвеститори, и институции от нерегулирания банков сектор – субекти, които предоставят услуги, подобни на банковите, но без непременно да имат достъп до ликвидност от централна банка и без да са подчинени на регулаторен контрол като банките.

Освен това поверителността на индивидуалните данни трябва да бъде постоянно гарантирана, особено когато надзорни данни се използват при съвместни дейности с външни лица.

Хармонизацията на данните е ключов въпрос

Хармонизацията на данните е от основно значение, тъй като позволява получаването на смислени резултати и извършването на надеждни сравнения. Например ние можем да бъдем сигурни в точността на използваните данни за инфлацията, тъй като те са извлечени от национални данни, които се основават на общи дефиниции и класификации, или с други думи – на един и същ вид „пазарна кошница“ от стоки и услуги.

Хармонизираната и стандартизирана статистика улеснява създателите на политики да предприемат своевременни и целенасочени мерки по отношение на икономическата динамика в еврозоната.

Същевременно статистиката се оповестява публично, за да могат банките, дружествата, домакинствата и другите отчетни единици да я използват в своя собствен анализ и сравнение на данните.

Къде да намерите статистиката на ЕЦБ

Естествено, фокусът на статистическите данни, събирани, разработвани и изготвяни от ЕЦБ, е върху еврозоната. В допълнение към това споделяме и ключови данни.

Можете да получите широк спектър от статистически данни от подробния ни Портал за данни на ЕЦБ.

Порталът за данни на ЕЦБ включва:

  • основни лихвени проценти и обменни курсове на ЕЦБ/Евросистемата
  • парична, кредитна и банкова статистика, статистика на финансовите пазари
  • платежни баланси и друга външна статистика
  • макроикономическа и секторна статистика
  • статистика на плащанията
  • надзорна и пруденциална статистика
  • данни, свързани с инфлацията, други цени, разходи, производство и пазари на труда

Европейската система на централните банки се гордее с това, че е един от двата европейски източника на висококачествена европейска статистика. Това е възможно благодарение на тясното сътрудничество между ЕЦБ и националните централни банки, както и с институциите на ЕС и националните и международните статистически служби, включително статистическата служба на ЕС – Евростат.

Запознайте се с нашата статистика

Статистиката е крайно необходима за вземането на информирани решения. Ние предоставяме широк спектър от официални статистически данни за състоянието на икономиката.