Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Kāpēc nepieciešama statistika?

19.10.2016. (aktualizēts 25.01.2024.)

Mēs gādājam par statistikas kvalitāti un nodrošinām uzticamus faktus sabiedrības vajadzībām.

Zilke Štāpele Vēbere, Statistikas ģenerāldirektorāta ģenerāldirektore

Statistika – no skaitlisku datu kopuma iegūti fakti vai informācijas vienības – Eiropas Centrālajai bankai (ECB) ir ārkārtīgi būtiska. Mūsu darbs ikvienā jomā atkarīgs no augstas kvalitātes statistiskajiem datiem. Tas vienlīdz attiecas gan uz mūsu pamatfunkciju – monetārās politikas īstenošanu –, gan finanšu stabilitāti, gan banku uzraudzību. Statistiskie dati sniedz nepieciešamo informāciju, lai pieņemtu pamatotus lēmumus, kas ietekmē cilvēku ikdienas dzīvi valstīs, kurās izmanto euro.

Piemēram, tautsaimniecības, monetārā un finanšu norišu analīze, kas tiek sagatavota pirms katras monetārās politikas sanāksmes, uzskatāmi parāda, kāpēc statistika ir tik svarīga ECB un tautsaimniecībai. Šī statistika ir svarīgākā informācija, uz kuru balstās Padomes monetārās politikas lēmumi, kas savukārt ietekmē procentu likmes, kuras maksā iedzīvotāji un uzņēmumi. Statistika netieši var ietekmēt daudzu dzīves.

Augstas kvalitātes neatkarīgu statistisko datu nozīme

Pamatotiem lēmumiem nepieciešami augstas kvalitātes statistiskie dati. Tāpēc mēs ievērojam stingrus standartus, lai nodrošinātu, ka ECB statistika ir precīza, konsekventa, savlaicīga un sagatavota atbilstoši starptautiskajiem standartiem bez ārējas iejaukšanās. Statistisko datu neatkarība ir būtiski svarīga to kvalitātes nodrošināšanai. Tā noteikta Eiropas tiesību aktos, lai novērstu politisku ietekmi un interešu konfliktus, kas varētu ietekmēt datu sniegšanu. Tādējādi tiek nodrošināts, ka cilvēki var uzticēties šiem datiem, ņemot vērā, ka tie tiek izmantoti par pamatu politikai, kura ietekmē to ikdienas dzīvi.

Detalizētu datu nozīme

Globālā finanšu krīze akcentēja nepieciešamību vākt atbilstošus un arvien detalizētākus datus. Tādējādi centrālo banku statistika vairs neaprobežojas tikai ar apkopotiem datiem, kuru pamatā ir vidējie rādītāji, bet ietver arī mikrodatus (detalizētākus datus), kas ļauj finanšu sistēmā jau agrīnā posmā identificēt brīdinājuma signālus, piemēram, atsevišķu kredītu, darījumu un banku līmenī.

Mikrodati ļauj labāk saprast, kā notiek monetārās politikas transmisija uz dažādām ekonomikas jomām. Tie var palīdzēt labāk izstrādāt nākotnes politikas pasākumus un nodrošināt savlaicīgāku politikas reakciju.

ECB AnaCredit projekts, kas ietver jaunu datu kopu ar detalizētu informāciju par atsevišķiem eurozonas banku kredītiem, ir uzskatāms mikrodatu izmantošanas piemērs.

Ar detalizētu datu vākšanu saistītie izaicinājumi

Detalizētas statistiskās informācijas apkopošana var būt visnotaļ sarežģīta. Tas īpaši attiecas uz metodoloģijas izvēli un aprēķinu metodēm, kas nodrošina salīdzināmību starp valstīm.

Vēl viens izaicinājums ir informācijas iegūšana no iestādēm, kas darbojas ārpus banku sistēmas un var ietekmēt finanšu sistēmu un attiecīgi arī monetāro politiku. Kā divus piemērus var minēt riska ieguldījumu fondus – ieguldījumu līgumsabiedrības, kas veido ierobežota skaita privāto/institucionālo ieguldītāju līdzekļu kopfondus, – un paralēlās bankas – iestādes, kuras sniedz bankām līdzīgus pakalpojumus, bet kurām nav skaidri noteiktas pieejas centrālo banku likviditātei un uz kurām neattiecas regulējošā pārraudzība, kas tiek prasīta parasto banku gadījumā.

Turklāt vienmēr jānodrošina atsevišķu datu konfidencialitāte, īpaši attiecībā uz uzraudzības datiem, kurus izmanto darbībās, kas veiktas kopīgi ar ārējām personām.

Galvenā problēma ir datu saskaņošana

Datu saskaņošana arī ir būtiska, jo tā nodrošina pamatotus rezultātus un ticamus salīdzinājumus. Piemēram, mēs varam būt pārliecināti par izmantoto inflācijas datu precizitāti, jo tie tiek iegūti no valstu datiem, pamatojoties uz vienotu definīciju un klasifikācijas kopumu, citiem vārdiem runājot – to pašu preču un pakalpojumu grozu.

Saskaņota un standartizēta statistika ļauj politikas noteicējiem vieglāk izstrādāt savlaicīgu un mērķtiecīgu politikas reakciju uz tautsaimniecības norisēm eurozonā.

Vienlaikus tiek gādāts, lai statistika būtu publiski pieejama bankām, uzņēmumiem, mājsaimniecībām un citiem datu sniedzējiem, ļaujot tiem pašiem veikt datu analīzi un salīdzināšanu.

Kā atrast ECB statistiku?

Protams, ECB vāktie, izstrādātie un sagatavotie statistiskie dati galvenokārt attiecas uz eurozonu. Mēs arī dalāmies ar svarīgākajiem datiem.

Plašs datu klāsts pieejams mūsu apjomīgajā ECB datu portālā.

Statistisko datu noliktavā ietverti šādi dati:

  • ECB/Eurosistēmas monetārās politikas procentu likmes un valūtas kursi;
  • naudas, kredītu, banku darbības un finanšu tirgu statistika;
  • maksājumu bilances un cita veida ārējā statistika;
  • makroekonomiskā un nozaru statistika;
  • maksājumu statistika;
  • uzraudzības un prudenciālā statistika;
  • ar inflāciju, citām cenām, izmaksām, ražošanas apjomu un darba tirgiem saistītie dati.

Eiropas Centrālo banku sistēma lepojas ar to, ka ir viena no diviem augstas kvalitātes Eiropas statistisko datu avotiem Eiropā. Tas iespējams, pateicoties ciešajai sadarbībai starp ECB un nacionālajām centrālajām bankām, kā arī ar ES institūcijām un valstu un starptautiskajiem statistikas birojiem, t. sk. ES Statistikas biroju Eurostat.

Iepazīstieties ar mūsu statistikas pasauli

Statistika ir būtiska pamatotu lēmumu pieņemšanai. Mēs sniedzam plašu oficiālo statistisko datu klāstu par tautsaimniecības veselību.