Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Miksi tilastot ovat tärkeitä?

19.10.2016 (päivitetty 25.1.2024)

Luotettavat tilastot ovat hyvä pohja julkiselle keskustelulle

Tilastoinnin pääosaston johtaja Silke Stapel Weber

Euroopan keskuspankki (EKP) ei voisi hoitaa tehtäviään ilman luotettavaa tietoa talouden ilmiöistä ja kehityksestä. Käytämme monenlaisia tilastoja rahapolitiikan päätöksenteossa ja rahoitusvakauden ja pankkien valvonnassa. Tilastotiedon on oltava luotettavaa, sillä päätöksemme vaikuttavat ihmisten elämään kaikkialla euroalueella.

Kun rahapolitiikkakokouksia varten analysoidaan talouden, rahatalouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitystä, työ perustuu tilastoihin. EKP:n neuvosto tekee analyysien pohjalta rahapoliittiset päätöksensä, jotka vaikuttavat kotitalouksien ja yritysten maksamiin lainakorkoihin. Tilastot vaikuttavat siis epäsuorasti lähes kaikkien elämään.

Luotettavaa ja riippumatonta tilastointia

Hyvien päätösten pohjaksi tarvitaan laadukkaita tilastotietoja. EKP:n tilastojen laadinnassa noudatetaan tiukkoja standardeja, joilla varmistetaan, että tilastot ovat tarkkoja, johdonmukaisia ja ajantasaisia ja että ne tuotetaan kansainvälisten standardien mukaan. Viralliset tilastot on laadittava riippumattomasti, jotta niiden laatu voidaan taata. Tilastoinnin laatua suojellaan poliittisilta vaikutusyrityksiltä ja eturistiriidoilta EU:n lainsäädännöllä. Siksi tilastotietoon voi luottaa päätöksenteossa.

Yksityiskohtaisia tietoja

Finanssikriisin yhteydessä huomattiin, että rahoitusmarkkinoiden tilanteesta ei ollut saatavilla riittävästi oikeanlaista tietoa. Aiemmin keskuspankkien tilastoissa tarkasteltiin yleistä tai keskimääräistä kehitystä. Nykyään kerätään yhä yksityiskohtaisempia tietoja esimerkiksi yksittäisistä pankeista, lainoista ja rahoitustoimista, jotta rahoitusjärjestelmän vakautta uhkaavat riskit voidaan havaita ajoissa.

Yksityiskohtaisten tietojen avulla pystytään seuraamaan aiempaa paremmin, miten rahapolitiikan vaikutus välittyy talouden eri osa-alueille. Kehitykseen voidaan reagoida ajoissa, ja rahapoliittiset toimet pystytään suunnittelemaan tehokkaammin.

EKP:n AnaCredit-tietokanta mahdollistaa jo varsin yksityiskohtaisten tietojen hyödyntämisen. Se sisältää tietoja euroalueen yksittäisten pankkien myöntämistä lainoista.

Tiedonkeruun haasteita

Kerättäessä yksityiskohtaista tietoa eri maista on kiinnitettävä huomiota tilastointimenetelmiin ja laskutapoihin, jotta tietoja pystytään vertailemaan keskenään.

On toistaiseksi ollut verraten hankalaa saada tietoa pankkisektorin ulkopuolisista toimijoista, joilla voi olla vaikutusta rahoitusjärjestelmän ja siten myös rahapolitiikan kannalta. Esimerkiksi riskirahastoja ja pankkipalvelujen kaltaisia palveluja tarjoavia ns. varjopankkeja ei säännellä ja valvota samalla tavoin kuin varsinaisia pankkeja, eivätkä ne osallistu keskuspankkien rahoitusoperaatioihin.

Osa kerättävistä tiedoista on luottamuksellisia, ja esimerkiksi pankkivalvojien on oltava erittäin varovaisia, sillä monia valvontatietoja ei saa antaa muiden käyttöön.

Yhdenmukaisia tietoja

Jotta tiedoista voidaan laatia luotettava tilasto, ne on koottava samalla tavoin ja niiden on oltava keskenään vertailukelpoisia. Esimerkiksi euroalueen inflaatiotilastojen perustana olevat tiedot kootaan kaikissa maissa yhdenmukaisten määritelmien ja luokittelujen perusteella eli käytännössä seurataan samankaltaisten tavaroiden ja palvelujen hintakehitystä.

Yhdenmukaisten ja standardoitujen tilastotietojen pohjalta päätöksentekijät pystyvät reagoimaan talouskehitykseen euroalueella tehokkaasti ja oikealla hetkellä.

EKP julkaisee tilastoja, jotta yritykset, pankit ja muut tilastotietojen toimittajat sekä kotitaloudet pystyvät hyödyntämään niitä, analysoimaan tietoja ja vertailemaan kehitystä.

EKP:n tilastot ovat helposti saatavilla

Suurin osa EKP:n keräämistä, kehittämistä ja laatimista tilastoista kuvaa kehitystä euroalueella. Tärkeimmät tiedot ovat kaikkien saatavilla.

EKP:n tilastotietopalvelusta löytyy kattavia tilastotietoja eri aiheista.

Tilastotietopalvelussa julkaistaan muun muassa

  • EKP:n/eurojärjestelmän ohjauskorko- ja valuuttakurssitilastoja
  • raha-, luotto-, pankki- ja rahoitusmarkkinatilastoja
  • maksutasetilastoja ja muita ulkomaankaupan tilastoja
  • makrotalous- ja sektoritilinpitotilastoja
  • maksuliiketilastoja
  • pankkien valvontaan ja vakavaraisuuteen liittyviä tilastoja
  • inflaatiota, muita hintoja, kustannuksia, tuotantoa ja työmarkkinoita koskevia tilastoja.

Euroopan keskuspankkijärjestelmä (EKPJ) tuottaa laadukkaita eurooppalaisia tilastoja. EKP kokoaa EKPJ:n tilastot yhteistyössä kansallisten keskuspankkien, EU:n toimielinten sekä EU:n tilastotoimisto Eurostatin ja muiden kansallisten ja kansainvälisten tilastolaitosten kanssa.

Tutustu tilastojen maailmaan

Tilastot ovat hyvän päätöksenteon perusta. Julkaisemme monenlaista tilastotietoa talouden tilasta.