Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Varför är statistik viktigt?

19 oktober 2016 (uppdaterad den 25 januari 2024)

Vi värnar om statistikens kvalitet och tillhandahåller tillförlitligt underlag för den offentliga debatten

Silke Stapel Weber, generaldirektör för statistik

Statistik – fakta eller information som härrör från sifferuppgifter – är helt avgörande för Europeiska centralbanken (ECB). Mycket av vårt arbete, oavsett om det rör sig om vår centrala penningpolitiska funktion, finansiell stabilitet eller banktillsyn, är beroende av statistik av hög kvalitet. Det är en nödvändig förutsättning för att man ska kunna välgrundade beslut för de människor som bor i euroländerna.

Analysen av den ekonomiska, monetära och finansiella utvecklingen som utarbetas inför varje penningpolitiskt sammanträde är ett tydligt exempel på varför statistik är viktigt för ECB och för ekonomin. Statistiken utgör ett viktigt underlag för ECB-rådets penningpolitiska beslut, som i sin tur påverkar de räntor som människor och företag betalar. Statistik påverkar alltså indirekt många människors liv.

Det är viktigt med oberoende statistik av hög kvalitet

Välgrundade beslut är beroende av att statistiken är av hög kvalitet. Vi följer därför strikta normer för att säkerställa att ECB:s statistik är exakt, konsekvent, aktuell och framställd i enlighet med internationella standarder utan inblandning utifrån. Att den officiella statistiken är oberoende är avgörande för att garantera dess kvalitet. I EU-lagstiftningen fastställs att statistiken ska vara oberoende för att undvika politiskt inflytande och intressekonflikter som kan påverka den statistik som tillhandahålls. Detta säkerställer att människor kan lita på sådana uppgifter när de används som underlag för politik som påverkar deras vardag.

Det behövs detaljerade uppgifter

Den globala finanskrisen visade att det är nödvändigt att samla in relevanta och mer detaljerade uppgifter. Centralbanksstatistiken omfattar därför mer än aggregat – som alltid utgörs av medelvärden – och täcker även in mikrodata (alltså mer detaljerade uppgifter) för att man i ett tidigt skede ska kunna identifiera varningssignaler i det finansiella systemet, t.ex. när det gäller enskilda lån, transaktioner och banker.

Detaljerade uppgifter kan leda till en bättre förståelse för hur penningpolitiken överförs till olika delar av ekonomin. De kan bidra till att förbättra utformningen av framtida policyåtgärder och möjliggöra en snabbare policyrespons.

ECB:s projekt AnaCredit, som omfattar en ny databas med detaljerad information om individuella banklån i euroområdet, är ett bra exempel på hur vi använder detaljerade uppgifter.

Svårigheterna med att samla in detaljerade uppgifter

Att samla in detaljerad statistik kan vara något av en utmaning, särskilt när det gäller att välja tillvägagångssätt och beräkningsmetoder som säkerställer jämförbarhet mellan länderna.

Ytterligare en utmaning är att få in information från enheter som är verksamma utanför banksystemet och som kan påverka det finansiella systemet och därmed även penningpolitiken. Här kan två exempel nämnas. Det första är hedgefonder. De är investeringspartnerskap som samlar pengar från ett begränsat antal personer, alternativt institutionella investerare, i en pool. Det andra exemplet är skuggbanker. Det är enheter som erbjuder bankliknande tjänster men som inte har någon klart uttalad tillgång till centralbankslikviditet. De omfattas inte heller av samma tillsynskrav som vanliga banker.

Dessutom måste man alltid säkra sekretessen för enskilda uppgifter, framför allt vad gäller tillsynsuppgifter som används gemensamt med externa aktörer.

Harmonisering av data är viktigt

Dataharmonisering är av central betydelse eftersom den möjliggör tillförlitliga och meningsfulla jämförelser. Vi kan t.ex. vara säkra på att de inflationsdata som används är korrekta, eftersom de härrör från nationella data baserade på gemensamma definitioner och klassificeringar. Det handlar med andra ord om samma inköpskorg av varor och tjänster.

Harmoniserad och standardiserad statistik gör det lättare för beslutsfattare att i rätt tid utforma riktad policyrespons på den ekonomiska utvecklingen i euroområdet.

Samtidigt med detta görs statistiken allmänt tillgänglig för banker, företag, hushåll och andra uppgiftslämnare för att använda i dataanalys och benchmarking.

Så här hittar du ECB-statistik

Euroområdet är förstås det viktigaste området för den statistik som samlas in och behandlas av ECB. Det sker också datautbyte för viktiga uppgifter.

Du kan få tillgång till ett brett utbud av statistik på vår omfattande ECB Data Portal.

ECB Data Portal omfattar följande:

  • ECB/Eurosystemets styrräntor samt växelkurser
  • Statistik över penningmängd, lån, bankverksamhet samt finansmarknader
  • Statistik över betalningsbalansen och annan extern statistik
  • Makroekonomisk och sektoriell statistik
  • Betalningsstatistik
  • Tillsynsstatistik
  • Data över inflation, övriga priser, kostnader, produktion och arbetsmarknader

Vi inom Europeiska centralbankssystemet är stolta över att vara en av de två europeiska källor som tillhandahåller europeisk statistik av hög kvalitet. Detta är möjligt tack vare det nära samarbetet mellan ECB och de nationella centralbankerna men även ett gott samarbete med EU-institutioner och nationella och internationella statistikbyråer, däribland EU:s statistikkontor Eurostat.

Utforska vår statistikvärld

Statistik behövs för att man ska kunna fatta välgrundade beslut Vi kan erbjuda ett brett utbud av officiell statistik om hur det står till med ekonomin.