Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Miks on statistika oluline?

19. oktoober 2016 (ajakohastatud 20. oktoobril 2021)

„Me kaitseme statistika kvaliteeti ja pakume usaldusväärseid fakte avalikuks aruteluks.”

Silke Stapel Weber, statistika peadirektoraadi peadirektor

Statistilised andmed – arvandmete kogumil põhinevad faktid või teave – on EKP jaoks väga olulised. Suur osa meie tööst, olgu see siis seotud EKP põhifunktsiooni ehk rahapoliitikaga või finantsstabiilsuse või pangandusjärelevalvega, sõltub kvaliteetsest statistikast. EKP-l on vaja teha teadlikke otsuseid, mis mõjutavad euroala riikides elavate inimeste igapäevaelu.

Iga rahapoliitikaistungi jaoks koostatav majandus-, monetaar- ja finantsarengu analüüs näitab selgelt, miks statistika on tähtis nii EKP kui ka majanduse jaoks. Statistilised andmed on EKP nõukogule peamine sisend rahapoliitiliste otsuste tegemisel; need omakorda mõjutavad intressimäärasid, mida eraisikud ja ettevõtted maksavad. Statistika mõjutab kaudselt paljude inimeste elusid.

Kvaliteetse ja sõltumatu statistika tähtsus

Usaldusväärsete otsuste tegemiseks on vaja kvaliteetseid statistilisi andmeid. Seetõttu järgib EKP rangeid standardeid, et tagada oma statistika täpsus, järjekindlus ja õigeaegsus ning selle koostamine kooskõlas rahvusvaheliste standarditega ilma välise sekkumiseta. Ametliku statistika sõltumatus on selle kvaliteedi tagamisel äärmiselt oluline. Statistika sõltumatus on sätestatud ELi õigusaktides, et vältida poliitilist mõju ja huvide konflikte, mis võivad andmete esitamist kahjustada. See tagab, et inimesed saavad usaldada selliseid andmeid, mida kasutatakse nende igapäevaelu mõjutava poliitika alusena.

Üksikasjalike andmete tähtsus

Hiljutine üleilmne finantskriis juhtis tähelepanu vajadusele koguda asjakohaseid ja üksikasjalikumaid andmeid. Selle tulemusena kajastab keskpanga statistika mitte ainult koondtasandi andmeid, mis hõlmavad alati keskmisi väärtusi, vaid käsitleb ka üksikasjalikumaid ehk mikroandmeid, et teha finantssüsteemis juba varakult kindlaks hoiatusmärgid, näiteks üksikute laenude, tehingute ja pankade tasandil.

Üksikasjalikud andmed võivad aidata paremini mõista, kuidas rahapoliitikat majanduse eri valdkondadesse üle kantakse. See võib aidata paremini kavandada tulevasi poliitikameetmeid ja võimaldada kiiremalt reageerida.

Üksikasjalike andmete kasutamise hea näide on EKP AnaCrediti projekt – see hõlmab uut andmekogumit, mis sisaldab üksikasjalikku teavet pangalaenude kohta euroalal.

Üksikasjalike andmete kogumisel esinevad probleemid

Üksikasjalike statistiliste andmete kogumine võib olla üsna keeruline, eriti kui tegemist on metoodika ja arvutusmeetodite valimisega, mis tagavad võrreldavuse riikide vahel.

Probleeme tekitab ka teabe hankimine väljaspool pangandussüsteemi tegutsevatelt üksustelt, mis võivad mõjutada finantssüsteemi ja seega ka rahapoliitikat. Sellised üksused on näiteks riskifondid ehk investeerimispartnerlused, mis koondavad kokku piiratud arvu üksikute/institutsiooniliste investorite rahalised vahendid, ja varipangad ehk üksused, mis osutavad pankadega sarnaseid teenuseid, kuid millel puudub otsene juurdepääs keskpanga likviidsusele ja mille üle ei tehta tavapäraste pankade puhul nõutavat regulatiivset järelevalvet.

Peale selle peab alati olema tagatud individuaalsete andmete konfidentsiaalsus, eriti järelevalveandmete puhul, mida kasutatakse väliste osapooltega koostöös läbiviidavate tegevuste raames.

Andmete ühtlustamise olulisus

Andmete ühtlustamine on samuti oluline, sest see võimaldab saada mõtestatud tulemusi ja usaldusväärseid võrdlusi. Kasutatud inflatsiooniandmete õigsuses võib näiteks olla kindel seetõttu, et need saadakse riikide andmetest, mis põhinevad ühtsetel määratlustel ja klassifikatsioonidel ehk teisisõnu samasuguste kaupade ja teenuste ostukorvil.

Ühtlustatud ja standarditud statistika abil on poliitikakujundajatel lihtsam välja töötada euroala majandusarengule vastavaid õigeaegseid ja sihipäraseid poliitikameetmeid.

Statistika tehakse ka pankadele, ettevõtetele, kodumajapidamistele ja teistele andmeesitajatele avalikult kättesaadavaks, et nad saaksid seda kasutada oma andmete analüüsimisel ja võrdlemisel.

Kuidas leida EKP statistikat?

EKP kogutud, arendatud ja koostatud statistilised andmed keskenduvad loomulikult peamiselt euroalale. EKP võimaldab ka juurdepääsu põhiandmetele.

Erinevaid statistilisi andmeid saab EKP põhjalikust statistika andmeportaalist.

Statistika andmeportaal sisaldab järgmisi andmeid:

  • EKP/eurosüsteemi poliitika ja vahetuskursid;
  • rahandus-, krediidi-, pangandus- ja finantsturu statistika;
  • maksebilansi ja muu välisstatistika;
  • makromajanduslik ja sektoristatistika;
  • maksete statistika;
  • järelevalvealane ja usaldatavusnõuete statistika;
  • inflatsiooni, muude hindade, kulude, toodangu ja tööturgude andmed.

Euroopa Keskpankade Süsteem on üks kahest kvaliteetse Euroopa statistika allikast Euroopas. See on võimalik tänu EKP tihedale koostööle riikide keskpankadega, aga ka ELi institutsioonide ning riiklike ja rahvusvaheliste statistikaasutustega, sealhulgas ELi statistikaametiga Eurostat.

Tutvu meie statistikaga

Statistika on oluline kaalutletud otsuste tegemiseks. EKP koostab mitmesugust ametlikku statistikat majanduse olukorra kohta.