Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Proč je statistika důležitá?

19. října 2016 (aktualizováno 25. ledna 2024)

Zajišťujeme kvalitu statistik a poskytujeme důvěryhodná fakta pro veřejnou diskusi

Silke Stapel Weberová, generální ředitelka pro statistiku

Statistika, tj. fakta nebo dílčí údaje generované ze souboru číselných dat, je pro Evropskou centrální banku naprosto zásadní. Velká část naší práce, ať už souvisí s naší hlavní funkcí v oblasti měnové politiky, finanční stability nebo bankovního dohledu, závisí na vysoce kvalitních statistikách. Jsou nutné pro přijímání kvalifikovaných rozhodnutí, jež ovlivňují každodenní život lidí žijících v zemích, které používají euro.

Jasným příkladem, proč je statistika pro ECB a ekonomiku, jakož i pro občany zemí eurozóny, důležitá, je analýza hospodářského, měnového a finančního vývoje připravovaná na jednotlivá měnová zasedání. Tyto údaje slouží Radě guvernérů jako klíčový podklad při přijímání měnověpolitických rozhodnutí, jež následně ovlivňují úrokové sazby placené lidmi a podniky. Statistiky nepřímo ovlivňují životy mnoha lidí.

Význam vysoce kvalitních a nezávislých statistik

Pro správná rozhodnutí jsou zapotřebí kvalitní statistiky. Dodržujeme tedy přísné standardy s cílem zajistit, aby statistiky ECB byly přesné, konzistentní, byly zveřejňovány podle rozvrhu a v souladu s mezinárodními standardy, bez jakýchkoli vnějších zásahů. Nezávislost oficiálních statistik je zásadní pro zajištění jejich kvality. Je zakotvena v evropských právních předpisech, aby se zabránilo politickému vlivu a střetům zájmů, které by mohly mít na poskytování údajů vliv. Lidé tak mohou těmto údajům důvěřovat, pokud jsou používány jako základ pro politiky, které ovlivňují jejich každodenní život.

Význam podrobných údajů

Globální finanční krize upozornila na nezbytnost shromažďovat relevantní a podrobnější údaje. V důsledku toho se rozsah statistik centrálních bank dostává nad rámec agregátů – které vždy zahrnují průměry, – s cílem zahrnovat i mikroúdaje (které jsou podrobnější), aby bylo možné včas identifikovat varovné signály ve finančním systému, například na úrovni jednotlivých úvěrů, transakcí a bank.

Podrobné údaje mohou umožnit lépe porozumět, jak se měnová politika promítá do různých koutů ekonomiky. Může pomoci zlepšit koncepci budoucích politických opatření a umožnit jejich včasnější reakci.

Jako příklad toho, jak používáme podrobné údaje, stojí za zmínku projekt ECB AnaCredit, který obsahuje novou databázi s detailními informacemi o jednotlivých bankovních úvěrech v eurozóně.

Náročné úkoly při shromažďování podrobných údajů

Shromažďování podrobných statistických informací může být poměrně náročné, zejména pokud jde o výběr metodik a metod výpočtu, které zajišťují srovnatelnost mezi jednotlivými zeměmi.

Další výzvou je získávání informací od subjektů, které působí mimo bankovní systém a mohou mít dopad na finanční systém, a tedy i na měnovou politiku. Příkladem jsou hedgové fondy – investiční partnerství, která sdružují peníze omezeného počtu individuálních nebo institucionálních investorů, – a dále stínové banky – subjekty, které poskytují služby podobně jako banky, ale nemají výslovný přístup k likviditě na účtech centrálních bank a nepodléhají regulatornímu dohledu požadovanému v případě běžných bank.

Dále musí být vždy zajištěno zachování důvěrnosti v souvislosti s jednotlivými údaji, zejména pokud jde o údaje dohledu používané v rámci činností prováděných společně se třetími stranami.

Stěžejním aspektem je harmonizace údajů

Nezbytně nutná je rovněž harmonizace údajů, neboť umožňuje získávat smysluplné výsledky a spolehlivá srovnání. Můžeme tak například důvěřovat přesnosti používaných údajů o inflaci, protože jsou odvozeny z národních údajů získaných na základě společného souboru definic a klasifikací, jinými slovy vycházejí ze stejného spotřebního koše zboží a služeb.

Harmonizované a standardizované statistiky usnadňují tvůrcům politik včasnou a cílenou politickou reakci na hospodářský vývoj v eurozóně.

Zároveň se zveřejňují statistiky bank, společností, domácností a dalších zpravodajských jednotek, které je mohou použít při své vlastní analýze údajů a srovnávání.

Jak statistiku ECB nalézt

ECB se při shromažďování, vývoji a vypracování statistik zaměřuje přirozeně zejména na eurozónu. Klíčové údaje zveřejňujeme.

Z naší komplexní datové brány můžete získat širokou škálu statistik.

Datová brána obsahuje:

  • úrokové sazby a směnné kurzy ECB/Eurosystému
  • statistiku týkající se peněžního, úvěrového, bankovního a finančního trhu
  • platební bilanci a jiné externí statistiky
  • makroekonomickou a odvětvovou statistiku
  • statistiku platebního styku
  • statistiku v oblasti bankovního dohledu a obezřetnostního dohledu
  • údaje týkající inflace, ostatních cen, nákladů, produkce a trhů práce

Evropský systém centrálních bank je hrdý na to, že je jedním ze dvou evropských zdrojů vysoce kvalitních evropských statistik. To je možné díky úzké spolupráci mezi ECB a národními centrálními bankami, jakož i s orgány EU a vnitrostátními a mezinárodními statistickými úřady, včetně Eurostatu, statistického úřadu EU.

Seznamte se s naším světem statistiky

Statistiky mají pro přijímání kvalifikovaných rozhodnutí zásadní význam. Poskytujeme širokou škálu oficiálních statistik o kondici ekonomiky.