Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Prečo záleží na štatistike?

19. októbra 2016 (aktualizované 25. januára 2024)

Zabezpečujeme kvalitu štatistických údajov a prinášame overené fakty do verejnej diskusie

Silke Stapelová Weberová, generálna riaditeľka odboru štatistiky

Štatistika – fakty a údaje odvodené zo súboru číselných dát – má pre Európsku centrálnu banku (ECB) zásadný význam. Veľká časť našej práce, či už súvisí s našou hlavnou funkciou menovej politiky, finančnou stabilitou alebo bankovým dohľadom, závisí od kvalitnej štatistiky, nevyhnutnej na prijímanie riadne podložených rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú každodenný život ľudí v krajinách používajúcich euro.

Analýza hospodárskeho, menového a finančného vývoja zostavovaná pred každým menovopolitickým zasadaním je jasným príkladom dôležitosti štatistiky pre ECB i ekonomiku. Tieto štatistické údaje predstavujú základný súbor informácií, z ktorých Rada guvernérov vychádza pri rozhodovaní o menovej politike. Jej rozhodnutia majú vplyv na vývoj úrokových mier súkromných a podnikových úverov. Štatistika nepriamo ovplyvňuje život veľkého počtu ľudí.

Význam kvalitnej a nezávislej štatistiky

Správne rozhodnutia sa nezaobídu bez kvalitných štatistických údajov. Dodržiavame prísne normy, aby boli štatistické údaje ECB presné, konzistentné, včasné a vypracované v súlade s medzinárodnými štandardmi bez akéhokoľvek externého vplyvu. Nezávislosť oficiálnej štatistiky má zásadný význam pre zabezpečenie jej kvality. Jej nezávislosť je zakotvená v európskej legislatíve, aby sa zabránilo politickému vplyvu a konfliktom záujmov, ktoré by mohli poskytovanie údajov ovplyvniť. Občania tak môžu údajom, ktoré sa používajú ako východisko politických opatrení ovplyvňujúcich ich každodenný život, v plnej miere dôverovať.

Význam podrobných údajov

Celosvetová finančná kríza poukázala na potrebu zberu relevantných a podrobnejších údajov. V dôsledku toho rozsah štatistiky centrálnych bánk expanduje za rámec agregátnych údajov – ktoré nevyhnutne narábajú s priemernými hodnotami – k mikroúdajom (podrobnejším údajom), s cieľom odhaliť varovné signály vo finančnom systéme už v počiatočnom štádiu, napríklad na úrovni jednotlivých úverov, transakcií a bánk.

Na základe podrobných údajov môžeme lepšie pochopiť, ako sa menová politika prenáša do rôznych kútov hospodárstva. Môžu prispieť ku skvalitneniu budúcich politických opatrení a umožniť skoršiu politickú reakciu.

Dobrým príkladom využitia podrobných údajov je AnaCredit, projekt ECB, ktorý využíva novú databázu s podrobnými informáciami o jednotlivých bankových úveroch v eurozóne.

Náročnosť zberu podrobných údajov

Zber podrobných štatistických informácií môže byť pomerne náročný, najmä pokiaľ ide o výber metodík a postupov výpočtu, ktoré zabezpečujú porovnateľnosť medzi jednotlivými krajinami.

Ďalším problémom je získavanie informácií od subjektov, ktoré pôsobia mimo bankového systému a ktoré môžu mať vplyv na finančný systém, a teda aj na menovú politiku. Týka sa to napríklad hedžových fondov – investičných spoločností, ktoré združujú peniaze obmedzeného počtu individuálnych/inštitucionálnych investorov – a tieňových bánk – subjektov, ktoré poskytujú podobné služby ako banky, no bez explicitného prístupu k likvidite centrálnej banky a bez dohľadu regulačných orgánov, ktorému podliehajú normálne banky.

Zároveň je nevyhnutné zabezpečiť nepretržitú dôvernosť jednotlivých údajov, predovšetkým v prípade údajov dohľadu používaných v rámci činností vykonávaných spoločne externými subjektmi.

Harmonizácia údajov: základný predpoklad

Veľmi dôležitá je aj harmonizácia údajov, pretože vďaka nej je možné získať zmysluplné výsledky a spoľahlivé porovnania. Môžeme si napríklad byť istí spoľahlivosťou údajov o inflácii, pretože sú odvodené z národných údajov na základe jednotného súboru definícií a klasifikácií – inými slovami, rovnakého koša tovarov a služieb.

Harmonizovaná a štandardizovaná štatistika uľahčuje tvorcom politík navrhovanie včasných a cielených politických reakcií na hospodársky vývoj v eurozóne.

Štatistiky sa zároveň zverejňujú pre banky, podniky, domácnosti a iné spravodajské jednotky, ktoré ich môžu použiť vo vlastnej analýze údajov a porovnávaní.

Ako nájsť štatistiky ECB

Štatistické údaje, ktoré zbiera, vyvíja a zostavuje ECB, sa prirodzene zameriavajú hlavne na eurozónu. Najdôležitejšie údaje ECB sprístupňuje aj verejnosti.

Širokú paletu štatistických údajov nájdete v našej komplexnej databáze ECB Data Portal.

Databáza ECB Data Portal obsahuje:

  • menovopolitické sadzby ECB/Eurosystému a výmenné kurzy
  • peňažnú, úverovú a bankovú štatistiku a štatistiku finančného trhu
  • štatistiku platobnej bilancie a ostatné externé štatistiky
  • makroekonomickú a sektorovú štatistiku
  • platobnú štatistiku
  • štatistiku dohľadu a prudenciálnu štatistiku
  • údaje súvisiace s infláciou, ďalšími cenami, nákladmi, produkciou a trhom práce

Európsky systém centrálnych bánk si cení skutočnosť, že je jedným z dvoch európskych zdrojov kvalitnej európskej štatistiky. Je to možné vďaka úzkej spolupráci ECB s národnými centrálnymi bankami, ako aj s inštitúciami EÚ a národnými a medzinárodnými štatistickými úradmi vrátane Eurostatu – štatistického úradu EÚ.

Prebádajte náš svet štatistiky

Štatistika je nevyhnutným predpokladom prijímania riadne podložených rozhodnutí. Poskytujeme širokú škálu oficiálnych štatistík o stave hospodárstva.