European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Inledningsanförande till presskonferensen

Mario Draghi, ECB:s ordförande,
Vítor Constâncio, ECB:s vice ordförande,
Frankfurt am Main, 19 januari 2017

Ärade åhörare, låt mig först önska er ett gott nytt år. Vice ordföranden och jag önskar er hjärtligt välkomna till vår presskonferens. Vi ska nu redogöra för resultatet av dagens sammanträde i ECB-rådet.

Baserat på våra regelbundna ekonomiska och monetära analyser beslutade vi att hålla ECB:s styrräntor oförändrade. Vi räknar vidare med att de kommer att ligga kvar på nuvarande eller lägre nivåer under en längre tid och väl utöver den tid under vilken våra tillgångsköp kommer att pågå. Vad gäller extraordinära penningpolitiska åtgärder bekräftar vi att vi avser fortsätta med köpen inom ramen för programmet för köp av tillgångar (APP) i nuvarande takt på 80 miljarder euro per månad fram till och med slutet av mars 2017. Från och med april 2017 är avsikten att våra nettoköp av tillgångar fortsätter med 60 miljarder euro per månad fram till och med slutet av december 2017, eller längre om så är nödvändigt, och under alla omständigheter till dess att ECB-rådet ser en varaktig justering av inflationsbanan som överensstämmer med inflationsmålet. Dessa nettoköp kommer att göras parallellt med återinvesteringar av kapitalbeloppen från de värdepapper som förfaller inom ramen för APP.

ECB-rådet beslutade idag också om ytterligare detaljer för hur Eurosystemet inom ramen för programmet för köp av offentliga värdepapper ska köpa tillgångar med en avkastning som ligger under räntan på inlåningsfaciliteten. Dessa beslut kommer att publiceras i ett separat pressmeddelande kl. 15.30 centraleuropeisk tid.

De penningpolitiska besluten som fattades i december 2016 har framgångsrikt lyckats bevara de mycket gynnsamma finansieringsvillkor som erfordras för att säkerställa en varaktig konvergens av inflationen mot nivåer som på medellång sikt ligger under men nära 2 procent. Lånevillkoren för företag och hushåll fortsätter att gynnas av det genomslag som våra penningpolitiska åtgärder har. Som väntat har inflationen stigit den senaste tiden, till stor del beroende på baseffekter i energipriser, men det underliggande inflationstrycket är alltjämt dämpat. ECB-rådet kommer att fortsätta att se igenom förändringar i HIKP-inflationen om sådana bedöms vara övergående och inte ha någon effekt på prisstabiliteten på medellång sikt.

Det krävs en mycket betydande grad av penningpolitisk stimulans för att inflationstrycket i euroområdet ska byggas upp och bidra till den totala inflationen på medellång sikt. Om det skulle visa sig nödvändigt för att nå målet, kommer ECB-rådet att agera genom att utnyttja alla instrument som är tillgängliga inom ramen för sitt mandat. Framför allt om utsikterna under tiden skulle försämras eller om de finansiella förutsättningarna visar sig oförenliga med en vidare utveckling mot en varaktig justering av inflationsbanan står vi redo att utöka programmet för köp av tillgångar både vad gäller storlek och varaktighet.

Låt mig nu redogöra för vår bedömning mer i detalj och jag inleder med den ekonomiska analysen. Den reala BNP-utvecklingen i euroområdet ökade med 0,3 procent på kvartalsbasis under tredje kvartalet 2016 efter en liknande tillväxttakt under det andra kvartalet. Inkommande uppgifter, i synnerhet enkätresultat, pekar mot en något starkare tillväxt under det sista kvartalet 2016. Framöver räknar vi med att den ekonomiska återhämtningen kommer att stärkas ytterligare. Genomslaget av våra penningpolitiska åtgärder stödjer inhemsk efterfrågan och den pågående skuldreduceringsprocessen. De synnerligen gynnsamma finansieringsvillkoren och förbättrad lönsamhet för företag fortsätter att främja en återhämtning i investeringar. Vidare stödjer en fortsatt sysselsättningsökning, som även dragit nytta av tidigare strukturreformer, den privata konsumtionen via ökningar i hushållens disponibla realinkomster. Samtidigt finns det tecken på en något starkare global återhämtning. Den ekonomiska tillväxten i euroområdet förväntas emellertid dämpas av långsamt genomförda strukturreformer och återstående justeringar av balansräkningar i ett flertal sektorer. Riskerna för euroområdets tillväxtutsikter ligger fortsatt kvar på nedåtsidan och hänger i första hand samman med omvärldsklimatet.

Enligt Eurostat ökade den årliga HIKP-inflationen i euroområdet markant från 0,6 procent i november 2016 till 1,1 procent i december. Detta återspeglade främst en kraftig uppgång i energiinflationen men det finns ännu inga tecken på en övertygande trend i den underliggande inflationen. Baserat på aktuella oljeterminspriser väntas inflationen framöver snart ta fart ytterligare, till stor del beroende på förändringar i den årliga tillväxttakten för energipriser. Mått på underliggande inflation väntas dock öka mer gradvis på medellång sikt, med stöd av våra penningpolitiska åtgärder, den förväntade ekonomiska återhämtningen och en gradvis absorbering av överkapacitet.

Vad gäller den monetära analysen, fortsatte det breda penningmängdsmåttet (M3) att öka stadigt. Den årliga tillväxttakten steg till 4,8 procent i november 2016, jämfört med 4,4 procent i oktober. Som under tidigare månader fick den årliga tillväxten i M3 huvudsakligen draghjälp av de mest likvida komponenterna, där det smala penningmängdsmåttet M1 ökade med en årlig tillväxttakt på 8,7 procent i november jämfört med 8,0 procent i oktober.

Låneutvecklingen följde den gradvisa återhämtning som observerats sedan början av 2014. Den årliga ökningstakten på lån till icke-finansiella företag var 2,2 procent i november 2016 jämfört med 2,1 procent föregående månad. Den årliga ökningstakten i lån till hushållen var 1,9 procent i november jämfört med 1,8 procent i oktober. Utvecklingen i bankkrediter fortsätter att spegla det fördröjda sambandet mellan konjunkturläge, kreditrisk och pågående balansräkningsjusteringar i den finansiella och icke-finansiella sektorn. De penningpolitiska åtgärder som vidtagits sedan juni 2014 stödjer påtagligt lånevillkoren för företag och hushåll och därmed även kreditflöden inom hela euroområdet. Enkätundersökningen om bankernas utlåning i euroområdet för fjärde kvartalet 2016 indikerar att kreditkraven för lån till företag i stort sett håller på att stabiliseras medan efterfrågan på lån har fortsatt att expandera i stadig takt inom alla lånekategorier.

En avstämning av resultatet av den ekonomiska analysen mot signalerna från den monetära analysen bekräftade behovet av en mycket väsentlig grad av penningpolitisk stimulans för att säkerställa att inflationen utan opåkallad fördröjning återgår till nivåer som är under, men nära, 2 procent.

Penningpolitiken är inriktad på att upprätthålla prisstabilitet på medellång sikt och dess ackommoderande inriktning ger stöd åt den ekonomiska aktiviteten. För att fullt ut skörda frukterna av våra penningpolitiska åtgärder måsta andra politikområden bidra på ett mycket mer kraftfullt vis, såväl på nationell nivå som på EU-nivå. Genomförandet av strukturreformer måste intensifieras avsevärt för att öka motståndskraften, minska den strukturella arbetslösheten och öka investeringarna samt stärka produktiviteten och den potentiella tillväxten i euroområdet. Strukturreformer är nödvändiga i alla länder i euroområdet. Framför allt behövs sådana reformer för att förbättra företagsklimatet jämte tillhandahållandet av nödvändig offentlig infrastruktur. Vidare är förstärkningen av befintliga investeringsinitiativ, framsteg med kapitalmarknadsunionen samt reformer som förbättrar lösningen med nödlidande lån en prioritet. Finanspolitiken ska också understödja den ekonomiska återhämtningen utan att för den skull bryta mot Europeiska unionens statsfinansiella regler. Ett snabbt och konsekvent genomförande av stabilitets- och tillväxtpakten i samtliga länder är alltjämt avgörande för att säkerställa förtroendet för det finanspolitiska systemet. Samtidigt är det av högsta vikt att alla länder intensifierar sina strävanden mot en mer tillväxtfrämjande sammansättning av finanspolitiken.

Vi är nu beredda att svara på era frågor.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media