Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 15 август 2014 г.

19 август 2014 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 15 август 2014 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 0,1 млрд. евро до 213,1 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
14 август 2014 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 75 млн. щатски долара 75 млн. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 1,7 млрд. евро до 361,9 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 2,2 млрд. евро до 975,6 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (статия 5.1 от пасивите) отбелязват намаление с 8,9 млрд. евро до 57,7 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 2,4 млрд. евро до 481,1 млрд. евро. На 13 август 2014 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 107,9 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 108,2 млрд. евро, с едноседмичен матуритет.

През седмицата 4,2 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране са изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при същата стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 19,8 млрд. евро (при 21,1 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), остават непроменени в размер на 199 млрд. евро. Така през седмицата, която приключва на 15 август 2014 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 152,3 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 32,9 млрд. евро и 13,8 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение със 7,1 млрд. евро до 221,6 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 334 432 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 249 072 −330
2.1 Вземания от МВФ 80 822 −308
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 168 251 −22
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 24 540 18
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 250 345
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 250 345
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 501 031 −3 881
5.1 Основни операции по рефинансиране 108 203 281
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 392 824 −4 150
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 4 −13
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 66 759 633
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 560 880 1 749
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 199 011 0
7.2 Други ценни книжа 361 869 1 749
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 709 0
9 Други активи 240 501 −618
Общо активи 2 023 176 −2 083
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 975 642 2 237
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 241 501 5 630
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 221 620 7 145
2.2 Депозитно улеснение 19 849 −1 297
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 33 −218
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 804 −208
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 86 283 −10 449
5.1 Сектор „Държавно управление“ 57 675 −8 899
5.2 Други задължения 28 608 −1 550
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 43 768 −3
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 012 −3
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 121 −159
8.1 Депозити, салда и други задължения 6 121 −159
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 53 368 0
10 Други задължения 213 948 871
11 Сметки за преоценка 301 418 0
12 Капитал и резерви 95 311 0
Общо пасиви 2 023 176 −2 083

Данни за контакт за медиите