Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 15. augustu 2014

19. augusta 2014

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 15. augusta 2014 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa po uskutočnení klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) znížila o 0,1 mld. EUR na 213,1 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
14. augusta 2014 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 75 mil. USD 75 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 1,7 mld. EUR na 361,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 2,2 mld. EUR na 975,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 8,9 mld. EUR na 57,7 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 2,4 mld. EUR na 481,1 mld. EUR. V stredu 13. augusta 2014 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 107,9 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 108,2 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

V priebehu sledovaného týždňa bolo z predchádzajúcich dlhodobejších refinančných operácií predčasne splatených 4,2 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (rovnako ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 19,8 mld. EUR (v porovnaní s 21,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) zostal nezmenený na úrovni 199 mld. EUR. V týždni končiacom sa 15. augusta 2014 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 152,3 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 32,9 mld. EUR a 13,8 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 7,1 mld. EUR na 221,6 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 334 432 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 249 072 −330
2.1 Pohľadávky voči MMF 80 822 −308
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 168 251 −22
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 24 540 18
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 250 345
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 250 345
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 501 031 −3 881
5.1 Hlavné refinančné operácie 108 203 281
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 392 824 −4 150
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 4 −13
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 66 759 633
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 560 880 1 749
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 199 011 0
7.2 Ostatné cenné papiere 361 869 1 749
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 709 0
9 Ostatné aktíva 240 501 −618
Aktíva spolu 2 023 176 −2 083
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 975 642 2 237
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 241 501 5 630
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 221 620 7 145
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 19 849 −1 297
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 33 −218
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 804 −208
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 86 283 −10 449
5.1 Verejná správa 57 675 −8 899
5.2 Ostatné záväzky 28 608 −1 550
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 43 768 −3
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 012 −3
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 6 121 −159
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 6 121 −159
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 53 368 0
10 Ostatné pasíva 213 948 871
11 Účty precenenia 301 418 0
12 Základné imanie a rezervy 95 311 0
Pasíva spolu 2 023 176 −2 083

Kontakt pre médiá