Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 15. august 2014

19. august 2014

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 15. august 2014, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,1 mia. euro til 213,1 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
14. august 2014 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 75 mio. USD 75 mio.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 1,7 mia. euro til 361,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 2,2 mia. euro til 975,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 8,9 mia. euro til 57,7 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 2,4 mia. euro til 481,1 mia. euro. Onsdag den 13. august 2014 udløb en primær markedsoperation på 107,9 mia. euro, og en ny på 108,2 mia. euro med en løbetid på en uge blev afviklet.

I løbet af ugen blev langfristede markedsoperationer til en værdi af 4,2 mia. euro tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (i lighed med ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 19,8 mia. euro (sammenlignet med 21,1 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) forblev uændret på 199 mia. euro. I ugen, der sluttede den 15. august 2014, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 152,3 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 32,9 mia. euro og 13,8 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 7,1 mia. euro til 221,6 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 334.432 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 249.072 −330
2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.822 −308
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 168.251 −22
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 24.540 18
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.250 345
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.250 345
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 501.031 −3.881
5.1 Primære markedsoperationer 108.203 281
5.2 Langfristede markedsoperationer 392.824 −4.150
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 4 −13
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 66.759 633
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 560.880 1.749
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 199.011 0
7.2 Andre værdipapirer 361.869 1.749
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.709 0
9 Andre aktiver 240.501 −618
Aktiver i alt 2.023.176 −2.083
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 975.642 2.237
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 241.501 5.630
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 221.620 7.145
2.2 Indlånsfacilitet 19.849 −1.297
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 33 −218
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.804 −208
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 86.283 −10.449
5.1 Offentlig forvaltning og service 57.675 −8.899
5.2 Andre forpligtelser 28.608 −1.550
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 43.768 −3
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.012 −3
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 6.121 −159
8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.121 −159
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 53.368 0
10 Andre forpligtelser 213.948 871
11 Revalueringskonti 301.418 0
12 Kapital og reserver 95.311 0
Passiver i alt 2.023.176 −2.083

Medie- og pressehenvendelser