Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 15 augustus 2014

19 augustus 2014

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 15 augustus 2014 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,1 miljard naar EUR 213,1 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
14 augustus 2014 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 75 miljoen USD 75 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 1,7 miljard naar EUR 361,9 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 2,2 miljard naar EUR 975,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 8,9 miljard naar EUR 57,7 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 2,4 miljard naar EUR 481,1 miljard. Op woensdag 13 augustus 2014 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 107,9 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 108,2 miljard, met een looptijd van één week, verrekend.

Gedurende de week werd van langerlopende herfinancieringstransacties EUR 4,2 miljard vóór de vervaldatum terugbetaald.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (net als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 19,8 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 21,1 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) bleven onveranderd op EUR 199 miljard. In de week die eindigde op 15 augustus 2014 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten derhalve EUR 152,3 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 32,9 miljard en EUR 13,8 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 7,1 miljard naar EUR 221,6 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 334.432 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 249.072 −330
2.1 Vorderingen op het IMF 80.822 −308
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 168.251 −22
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 24.540 18
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.250 345
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.250 345
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 501.031 −3.881
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 108.203 281
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 392.824 −4.150
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 4 −13
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 66.759 633
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 560.880 1.749
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 199.011 0
7.2 Overige waardepapieren 361.869 1.749
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.709 0
9 Overige activa 240.501 −618
Totaal activa 2.023.176 −2.083
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 975.642 2.237
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 241.501 5.630
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 221.620 7.145
2.2 Depositofaciliteit 19.849 −1.297
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 33 −218
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.804 −208
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 86.283 −10.449
5.1 Overheid 57.675 −8.899
5.2 Overige verplichtingen 28.608 −1.550
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 43.768 −3
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.012 −3
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.121 −159
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 6.121 −159
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 53.368 0
10 Overige passiva 213.948 871
11 Herwaarderingsrekeningen 301.418 0
12 Kapitaal en reserves 95.311 0
Totaal passiva 2.023.176 −2.083

Contactpersonen voor de media