Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 15 sierpnia 2014 r.

19 sierpnia 2014

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 15 sierpnia 2014 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,1 mld EUR do poziomu 213,1 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w USD (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
14 sierpnia 2014 r. 7‑dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 75 mln USD 75 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1,7 mld EUR do poziomu 361,9 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 2,2 mld EUR do poziomu 975,6 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 8,9 mld EUR do poziomu 57,7 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 2,4 mld EUR do poziomu 481,1 mld EUR. W środę 13 sierpnia 2014 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 107,9 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 108,2 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym spłacono przed terminem zapadalności kwotę 4,2 mld EUR z tytułu dłuższych operacji refinansujących.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (tak jak w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 19,8 mld EUR (wobec 21,1 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) pozostały na niezmienionym poziomie 199 mld EUR. W związku z tym w tygodniu zakończonym 15 sierpnia 2014 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 152,3 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 32,9 mld EUR i 13,8 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 7,1 mld EUR do poziomu 221,6 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 334.432 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 249.072 −330
2.1 Należności od MFW 80.822 −308
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 168.251 −22
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 24.540 18
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.250 345
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.250 345
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 501.031 −3.881
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 108.203 281
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 392.824 −4.150
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 4 −13
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 66.759 633
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 560.880 1.749
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 199.011 0
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 361.869 1.749
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.709 0
9 Pozostałe aktywa 240.501 −618
Aktywa razem 2.023.176 −2.083
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 975.642 2.237
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 241.501 5.630
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 221.620 7.145
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 19.849 −1.297
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 33 −218
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.804 −208
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 86.283 −10.449
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 57.675 −8.899
5.2 Pozostałe zobowiązania 28.608 −1.550
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 43.768 −3
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.012 −3
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 6.121 −159
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 6.121 −159
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 53.368 0
10 Pozostałe pasywa 213.948 871
11 Różnice z wyceny 301.418 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 95.311 0
Pasywa razem 2.023.176 −2.083

Kontakt z mediami