Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 15. august 2014

19. august 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

15. augustil 2014 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 213,1 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
14. august 2014 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 75 miljonit USA dollarit 75 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 1,7 miljardi euro võrra 361,9 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 2,2 miljardi euro võrra 975,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 8,9 miljardi euro võrra 57,7 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 2,4 miljardi euro võrra 481,1 miljardi euroni. Kolmapäeval, 13. augustil 2014 möödus 107,9 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus ühenädalase tähtajaga operatsioon väärtusega 108,2 miljardit eurot.

Nädala jooksul maksti enne tähtaja möödumist tagasi 4,2 miljardi euro väärtuses varasid, mis laenati pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) praktiliselt ei kasutatud (vastab eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 19,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 21,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht püsis muutumatuna 199 miljardi euro tasemel. Selle tulemusel ulatus 15. augustil 2014 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 152,3 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 32,9 miljardi ja 13,8 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 7,1 miljardi euro võrra 221,6 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 334 432 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 249 072 −330
2.1 Nõuded RVFle 80 822 −308
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 168 251 −22
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 24 540 18
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 19 250 345
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 19 250 345
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 501 031 −3 881
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 108 203 281
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 392 824 −4 150
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 4 −13
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 66 759 633
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 560 880 1 749
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 199 011 0
7.2 Muud väärtpaberid 361 869 1 749
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 709 0
9 Muud varad 240 501 −618
Varad kokku 2 023 176 −2 083
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 975 642 2 237
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 241 501 5 630
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 221 620 7 145
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 19 849 −1 297
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 33 −218
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 804 −208
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 86 283 −10 449
5.1 Valitsussektor 57 675 −8 899
5.2 Muud kohustused 28 608 −1 550
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 43 768 −3
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 012 −3
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 121 −159
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 121 −159
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 53 368 0
10 Muud kohustused 213 948 871
11 Ümberhindluskontod 301 418 0
12 Kapital ja reservid 95 311 0
Kohustused kokku 2 023 176 −2 083

Kontaktandmed