Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2014. gada 15. augustā

2014.19.08.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2014. gada 15. augustā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 213.1 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2014. gada 14. augusts Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 75 milj. ASV dolāru 75 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.7 mljrd. euro (līdz 361.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 2.2 mljrd. euro (līdz 975.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 8.9 mljrd. euro (līdz 57.7 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 2.4 mljrd. euro (līdz 481.1 mljrd. euro). Trešdien, 2014. gada 13. augustā, galvenajai refinansēšanas operācijai 107.9 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 108.2 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā pirms termiņa tika atmaksāti 4.2 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās saņemtajiem līdzekļiem.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (arī iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 19.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 21.1 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms nemainījās (199 mljrd. euro). Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2014. gada 15. augustā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 152.3 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 32.9 mljrd. euro un 13.8 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 7.1. mljrd. euro (līdz 221.6 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 334,432 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 249,072 −330
2.1 SVF debitoru parādi 80,822 −308
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 168,251 −22
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 24,540 18
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,250 345
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19,250 345
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 501,031 −3,881
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 108,203 281
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 392,824 −4,150
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 4 −13
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 66,759 633
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 560,880 1,749
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 199,011 0
7.2 Pārējie vērtspapīri 361,869 1,749
8 Valdības parāds euro 26,709 0
9 Pārējie aktīvi 240,501 −618
Kopā aktīvi 2,023,176 −2,083
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 975,642 2,237
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 241,501 5,630
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 221,620 7,145
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 19,849 −1,297
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 33 −218
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4,804 −208
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 86,283 −10,449
5.1 Saistības pret valdību 57,675 −8,899
5.2 Pārējās saistības 28,608 −1,550
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 43,768 −3
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,012 −3
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 6,121 −159
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 6,121 −159
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 53,368 0
10 Pārējās saistības 213,948 871
11 Pārvērtēšanas konti 301,418 0
12 Kapitāls un rezerves 95,311 0
Kopā pasīvi 2,023,176 −2,083

Kontaktinformācija presei