Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 15 augusti 2014

19 augusti 2014

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 15 augusti 2014 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 213,1 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
14 augusti 2014 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 75 miljoner USD 75 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 1,7 miljarder EUR till 361,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 2,2 miljarder EUR till 975,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 8,9 miljarder EUR till 57,7 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 2,4 miljarder EUR till 481,1 miljarder EUR. Onsdagen den 13 augusti 2014 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 107,9 miljarder EUR och ersattes med en ny på 108,2 miljarder EUR med en löptid på en vecka.

Under veckan återbetalades 4,2 miljarder EUR av långfristiga refinansieringstransaktioner före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (samma som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 19,8 miljarder EUR (jämfört med 21,1 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) var oförändrat 199 miljarder EUR. Under den vecka som slutade den 15 augusti 2014 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 152,3 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 32,9 miljarder EUR respektive 13,8 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 7,1 miljarder EUR till 221,6 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 334.432 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 249.072 −330
2.1 Fordringar på IMF 80.822 −308
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 168.251 −22
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 24.540 18
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.250 345
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.250 345
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 501.031 −3.881
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 108.203 281
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 392.824 −4.150
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 4 −13
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 66.759 633
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 560.880 1.749
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 199.011 0
7.2 Andra värdepapper 361.869 1.749
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.709 0
9 Övriga tillgångar 240.501 −618
Summa tillgångar 2.023.176 −2.083
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 975.642 2.237
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 241.501 5.630
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 221.620 7.145
2.2 Inlåningsfacilitet 19.849 −1.297
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 33 −218
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.804 −208
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 86.283 −10.449
5.1 Offentliga sektorn 57.675 −8.899
5.2 Övriga skulder 28.608 −1.550
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 43.768 −3
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.012 −3
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 6.121 −159
8.1 Inlåning och övriga skulder 6.121 −159
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 53.368 0
10 Övriga skulder 213.948 871
11 Värderegleringskonton 301.418 0
12 Eget kapital 95.311 0
Summa skulder 2.023.176 −2.083

Kontakt för media