Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 15. srpnu 2014

19. srpna 2014

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 15. srpna 2014 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech (viz níže) snížil o 0,1 mld. EUR na 213,1 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
14. srpna 2014 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 75 mil. USD 75 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 1,7 mld. EUR na 361,9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 2,2 mld. EUR na 975,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 8,9 mld. EUR na 57,7 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 2,4 mld. EUR na 481,1 mld. EUR. Ve středu 13. srpna 2014 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 107,9 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 108,2 mld. EUR se splatností jeden týden.

Během sledovaného týdne bylo z dlouhodobějších refinančních operací splaceno před datem splatnosti 4,2 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (obdobně jako během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 19,8 mld. EUR (oproti 21,1 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) zůstal beze změny na úrovni 199 mld. EUR. V týdnu končícím 15. srpna 2014 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 152,3 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 32,9 mld. EUR, resp. 13,8 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 7,1 mld. EUR na 221,6 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 334 432 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 249 072 −330
2.1 Pohledávky za MMF 80 822 −308
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 168 251 −22
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 24 540 18
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 250 345
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 250 345
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 501 031 −3 881
5.1 Hlavní refinanční operace 108 203 281
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 392 824 −4 150
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 4 −13
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 66 759 633
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 560 880 1 749
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 199 011 0
7.2 Ostatní cenné papíry 361 869 1 749
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 709 0
9 Ostatní aktiva 240 501 −618
Aktiva celkem 2 023 176 −2 083
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 975 642 2 237
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 241 501 5 630
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 221 620 7 145
2.2 Vkladová facilita 19 849 −1 297
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 33 −218
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 804 −208
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 86 283 −10 449
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 57 675 −8 899
5.2 Ostatní závazky 28 608 −1 550
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 43 768 −3
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 012 −3
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 121 −159
8.1 Vklady a ostatní závazky 6 121 −159
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 53 368 0
10 Ostatní pasiva 213 948 871
11 Účty přecenění 301 418 0
12 Kapitál a rezervní fondy 95 311 0
Pasiva celkem 2 023 176 −2 083

Kontakty pro média