Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 23 november 2012

27 november 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 23 november 2012 motsvarade ökningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) ett köp av guldmynt av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 228,9 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
23 November 2012 6-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 3,3 miljarder USD 3,3 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 309 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 2,5 miljarder EUR till 885,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 33,2 miljarder EUR till 130,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 17 miljarder EUR till 681,3 miljarder EUR. Onsdagen den 21 november 2012 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 75,2 miljarder EUR och ersattes med en ny på 75,4 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 208,5 miljarder EUR och ny inlåning erhölls på samma belopp och med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 2,4 miljarder EUR (jämfört med 1,8 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 233,6 miljarder EUR (jämfört med 215,9 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 0,7 miljarder EUR till 277,3 miljarder EUR. Minskningen berodde på inlösen av värdepapper inom ramen för programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 23 november 2012 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 208,5 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 52,3 miljarder EUR respektive 16,4 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 51,6 miljarder EUR till 506,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 479.110 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 258.875 −96
2.1 Fordringar på IMF 89.487 −84
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 169.388 −12
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 36.024 −1.167
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.799 998
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.799 998
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 1.125.212 869
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 75.428 214
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.047.294 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 2.433 612
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 58 43
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 229.450 −6.033
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 586.209 −909
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 277.255 −705
7.2 Andra värdepapper 308.954 −204
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 30.011 0
9 Övriga tillgångar 273.590 312
Summa tillgångar 3.035.280 −6.025
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 885.780 −2.502
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 950.848 −33.785
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 506.889 −51.622
2.2 Inlåningsfacilitet 233.558 17.658
2.3 Inlåning med fast löptid 208.500 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.901 179
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 6.252 −541
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 178.776 30.539
5.1 Offentliga sektorn 130.801 33.214
5.2 Övriga skulder 47.974 −2.675
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 174.349 1.636
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.580 −2.587
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.185 1.400
8.1 Inlåning och övriga skulder 7.185 1.400
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.243 0
10 Övriga skulder 234.892 −186
11 Värderegleringskonton 452.824 0
12 Eget kapital 85.552 0
Summa skulder 3.035.280 −6.025

Kontakt för media