Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 23. november 2012

27. november 2012

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 23. november 2012, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) 1 mio. euro, hvilket skyldtes en centralbank i Eurosystemets køb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,1 mia. euro til 228,9 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
23. november 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 6 dage USD 3,3 mia. USD 3,3 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,2 mia. euro til 309 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 2,5 mia. euro til 885,8 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 33,2 mia. euro til 130,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 17 mia. euro til 681,3 mia. euro. Onsdag den 21. november 2012 udløb en primær markedsoperation på 75,2 mia. euro, og en ny på 75,4 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 208,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til samme værdi.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 2,4 mia. euro (mod 1,8 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 233,6 mia. euro (mod 215,9 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 0,7 mia. euro til 277,3 mia. euro. Dette fald skyldtes indfrielse af værdipapirer under det første program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 23. november 2012, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 208,5 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 52,3 mia. euro og 16,4 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 51,6 mia. euro til 506,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 479.110 1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 258.875 −96
2.1 Tilgodehavender hos IMF 89.487 −84
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 169.388 −12
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 36.024 −1.167
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.799 998
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.799 998
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.125.212 869
5.1 Primære markedsoperationer 75.428 214
5.2 Langfristede markedsoperationer 1.047.294 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 2.433 612
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 58 43
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 229.450 −6.033
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 586.209 −909
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 277.255 −705
7.2 Andre værdipapirer 308.954 −204
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 30.011 0
9 Andre aktiver 273.590 312
Aktiver i alt 3.035.280 −6.025
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 885.780 −2.502
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 950.848 −33.785
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 506.889 −51.622
2.2 Indlånsfacilitet 233.558 17.658
2.3 Indskud med fast løbetid 208.500 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 1.901 179
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 6.252 −541
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 178.776 30.539
5.1 Offentlig forvaltning og service 130.801 33.214
5.2 Andre forpligtelser 47.974 −2.675
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 174.349 1.636
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.580 −2.587
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 7.185 1.400
8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.185 1.400
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.243 0
10 Andre forpligtelser 234.892 −186
11 Revalueringskonti 452.824 0
12 Kapital og reserver 85.552 0
Passiver i alt 3.035.280 −6.025

Medie- og pressehenvendelser