Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 23. november 2012

27. november 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

23. novembril 2012 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 1 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kuldmüntide ost.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 228,9 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
23. november 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 6 päeva 3,3 miljardit USA dollarit 3,3 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,2 miljardi euro võrra 309 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) vähenes 2,5 miljardi euro võrra 885,8 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 33,2 miljardi euro võrra 130,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 17 miljardi euro võrra 681,3 miljardi euroni. Kolmapäeval, 21. novembril 2012 möödus 75,2 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 75,4 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 208,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 2,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 1,8 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 233,6 miljardi euro ulatuses (võrreldes 215,9 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 0,7 miljardi euro võrra 277,3 miljardi euroni seoses väärtpaberite lunastamisega tagatud võlakirjade esimese ostukava raames. Selle tulemusel ulatus 23. novembril 2012 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 208,5 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 52,3 miljardi ja 16,4 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 51,6 miljardi euro võrra 506,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 479 110 1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 258 875 −96
2.1 Nõuded RVFle 89 487 −84
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 169 388 −12
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 36 024 −1 167
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 16 799 998
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 799 998
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 125 212 869
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 75 428 214
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 047 294 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 2 433 612
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 58 43
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 229 450 −6 033
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 586 209 −909
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 277 255 −705
7.2 Muud väärtpaberid 308 954 −204
8 Valitsussektori võlg eurodes 30 011 0
9 Muud varad 273 590 312
Varad kokku 3 035 280 −6 025
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 885 780 −2 502
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 950 848 −33 785
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 506 889 −51 622
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 233 558 17 658
2.3 Tähtajalised hoiused 208 500 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 901 179
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 6 252 −541
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 178 776 30 539
5.1 Valitsussektor 130 801 33 214
5.2 Muud kohustused 47 974 −2 675
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 174 349 1 636
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 580 −2 587
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 185 1 400
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 185 1 400
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 243 0
10 Muud kohustused 234 892 −186
11 Ümberhindluskontod 452 824 0
12 Kapital ja reservid 85 552 0
Kohustused kokku 3 035 280 −6 025

Kontaktandmed