Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému 
k 23. novembru 2012

27. novembra 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 23. novembra 2012 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) zvýšil o 1 mil. EUR v dôsledku nákupu zlatých mincí, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa po uskutočnení klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) znížila o 0,1 mld. EUR na 228,9 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
23. november 2012 6-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 3,3 mld. USD 3,3 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,2 mld. EUR na 309 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 2,5 mld. EUR na 885,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 33,2 mld. EUR na 130,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 17 mld. EUR na 681,3 mld. EUR. V stredu 21. novembra 2012 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 75,2  mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 75,4 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 208,5 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 2,4 mld. EUR (v porovnaní s 1,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 233,6 mld. EUR (v porovnaní s 215,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku splatenia cenných papierov v rámci prvého programu nákupu krytých dlhopisov znížil o 0,7 mld. EUR na 277,3 mld. EUR. V týždni končiacom sa 23. novembra 2012 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 208,5 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 52,3 mld. EUR a 16,4 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 51,6 mld. EUR na 506,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 479 110 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 258 875 −96
2.1 Pohľadávky voči MMF 89 487 −84
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 169 388 −12
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 36 024 −1 167
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 799 998
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 16 799 998
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 125 212 869
5.1 Hlavné refinančné operácie 75 428 214
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 047 294 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 2 433 612
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 58 43
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 229 450 −6 033
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 586 209 −909
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 277 255 −705
7.2 Ostatné cenné papiere 308 954 −204
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 30 011 0
9 Ostatné aktíva 273 590 312
Úhrn aktív 3 035 280 −6 025
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 885 780 −2 502
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 950 848 −33 785
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 506 889 −51 622
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 233 558 17 658
2.3 Termínované vklady 208 500 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 901 179
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 6 252 −541
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 178 776 30 539
5.1 Verejná správa 130 801 33 214
5.2 Ostatné záväzky 47 974 −2 675
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 174 349 1 636
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 580 −2 587
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 185 1 400
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 185 1 400
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 56 243 0
10 Ostatné pasíva 234 892 −186
11 Účty precenenia 452 824 0
12 Kapitál a rezervy 85 552 0
Úhrn pasív 3 035 280 −6 025

Kontakt pre médiá