Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 23. novembra 2012

27. november 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 23. novembra 2012, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 1 milijon EUR, kar je posledica nakupa zlatih kovancev s strani ene centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) zmanjšalo za 0,1 milijarde EUR na 228,9 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
23. november 2012 6-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 3,3 mrd USD 3,3 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,2 milijarde EUR na 309 milijard EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 2,5 milijarde EUR na 885,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 33,2 milijarde EUR na 130,8 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 17 milijard EUR na 681,3 milijarde EUR. V sredo, 21. novembra 2012, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 75,2 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 75,4 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 208,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge v enakem znesku z zapadlostjo en teden.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 2,4 milijarde EUR (v primerjavi z 1,8 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 233,6 milijarde EUR (v primerjavi z 215,9 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 0,7 milijarde EUR na 277,3 milijarde EUR. Zmanjšanje je bilo posledica zapadlosti vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 23. novembra 2012, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 208,5 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 52,3 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 16,4 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 51,6 milijarde EUR na 506,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 479.110 1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 258.875 −96
2.1 Terjatve do MDS 89.487 −84
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 169.388 −12
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 36.024 −1.167
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 16.799 998
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.799 998
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.125.212 869
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 75.428 214
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.047.294 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 2.433 612
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 58 43
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 229.450 −6.033
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 586.209 −909
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 277.255 −705
7.2 Drugi vrednostni papirji 308.954 −204
8 Dolg širše države v EUR 30.011 0
9 Druga sredstva 273.590 312
Skupaj sredstva 3.035.280 −6.025
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 885.780 −2.502
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 950.848 −33.785
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 506.889 −51.622
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 233.558 17.658
2.3 Vezane vloge 208.500 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.901 179
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 6.252 −541
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 178.776 30.539
5.1 Širša država 130.801 33.214
5.2 Druge obveznosti 47.974 −2.675
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 174.349 1.636
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.580 −2.587
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 7.185 1.400
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 7.185 1.400
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.243 0
10 Druge obveznosti 234.892 −186
11 Računi prevrednotenja 452.824 0
12 Kapital in rezerve 85.552 0
Skupaj obveznosti 3.035.280 −6.025

Stiki za medije