Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2012. gada 23. novembrī

2012.27.11.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 23. novembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) pieauga par 1 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot zelta monētu pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 228.9 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2012. gada 23. novembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 6 dienas 3.3 mljrd. ASV dolāru 3.3 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 309 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.5 mljrd. euro (līdz 885.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 33.2 mljrd. euro (līdz 130.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 17 mljrd. euro (līdz 681.3 mljrd. euro). Trešdien, 2012. gada 21. novembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 75.2 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 75.4 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 208.5 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 2.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 1.8 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 233.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 215.9 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.7 mljrd. euro (līdz 277.3 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās sakarā ar vērtspapīru dzēšanu pirmās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2012. gada 23. novembrī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 208.5 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 52.3 mljrd. euro un 16.4 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 51.6 mljrd. euro (līdz 506.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 479,110 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 258,875 −96
2.1 SVF debitoru parādi 89,487 −84
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 169,388 −12
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 36,024 −1,167
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,799 998
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16,799 998
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,125,212 869
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 75,428 214
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1,047,294 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 2,433 612
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 58 43
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 229,450 −6,033
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 586,209 −909
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 277,255 −705
7.2 Pārējie vērtspapīri 308,954 −204
8 Valdības parāds euro 30,011 0
9 Pārējie aktīvi 273,590 312
Kopā aktīvi 3,035,280 −6,025
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 885,780 −2,502
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 950,848 −33,785
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 506,889 −51,622
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 233,558 17,658
2.3 Termiņnoguldījumi 208,500 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1,901 179
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 6,252 −541
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 178,776 30,539
5.1 Saistības pret valdību 130,801 33,214
5.2 Pārējās saistības 47,974 −2,675
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 174,349 1,636
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,580 −2,587
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7,185 1,400
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7,185 1,400
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,243 0
10 Pārējās saistības 234,892 −186
11 Pārvērtēšanas konti 452,824 0
12 Kapitāls un rezerves 85,552 0
Kopā pasīvi 3,035,280 −6,025

Kontaktinformācija presei