Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 23 listopada 2012 r.

27 listopada 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 23 listopada 2012 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 1 mln EUR wynikał z zakupu złotych monet przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,1 mld EUR do poziomu 228,9 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
23 listopada 2012 r. 6-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 3,3 mld USD 3,3 mld USD

Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,2 mld EUR do poziomu 309 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 2,5 mld EUR do poziomu 885,8 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 33,2 mld EUR do poziomu 130,8 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 17 mld EUR do poziomu 681,3 mld EUR. W środę 21 listopada 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 75,2 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 75,4 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 208,5 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 2,4 mld EUR (wobec 1,8 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 233,6 mld EUR (wobec 215,9 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 0,7 mld EUR do poziomu 277,3 mld EUR. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych w ramach pierwszego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 23 listopada 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 208,5 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 52,3 mld EUR i 16,4 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 51,6 mld EUR do poziomu 506,9 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 479.110 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 258.875 −96
2.1 Należności od MFW 89.487 −84
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 169.388 −12
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 36.024 −1.167
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.799 998
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 16.799 998
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.125.212 869
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 75.428 214
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.047.294 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 2.433 612
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 58 43
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 229.450 −6.033
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 586.209 −909
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 277.255 −705
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 308.954 −204
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 30.011 0
9 Pozostałe aktywa 273.590 312
Aktywa razem 3.035.280 −6.025
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 885.780 −2.502
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 950.848 −33.785
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 506.889 −51.622
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 233.558 17.658
2.3 Depozyty terminowe 208.500 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.901 179
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 6.252 −541
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 178.776 30.539
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 130.801 33.214
5.2 Pozostałe zobowiązania 47.974 −2.675
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 174.349 1.636
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.580 −2.587
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.185 1.400
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.185 1.400
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.243 0
10 Pozostałe pasywa 234.892 −186
11 Różnice z wyceny 452.824 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 85.552 0
Pasywa razem 3.035.280 −6.025

Kontakt z mediami