Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 23. listopadu 2012

27. listopadu 2012

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 23. listopadu 2012 odpovídal nárůst objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 1 mil. EUR nákupu zlatých mincí jednou z centrálních bank Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech (viz níže) snížil o 0,1 mld. EUR na 228,9 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
23. listopadu 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 6 dní 3,3 mld. USD 3,3 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,2 mld. EUR na 309 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 2,5 mld. EUR na 885,8 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 33,2 mld. EUR na 130,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) klesl o 17 mld. EUR na 681,3 mld. EUR. Ve středu 21. listopadu 2012 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 75,2 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 75,4 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 208,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 2,4 mld. EUR (během předchozího týdne bylo poskytnuto 1,8 mld. EUR), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 233,6 mld. EUR (oproti 215,9 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) poklesl o 0,7 mld. EUR na 277,3 mld. EUR. Tento pokles byl důsledkem splacení cenných papírů v rámci prvního programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 23. listopadu 2012 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 208,5 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 52,3 mld. EUR, resp. 16,4 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 51,6 mld. EUR na 506,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 479 110 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 258 875 −96
2.1 Pohledávky za MMF 89 487 −84
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 169 388 −12
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 36 024 −1 167
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 799 998
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 799 998
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 125 212 869
5.1 Hlavní refinanční operace 75 428 214
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 047 294 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 2 433 612
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 58 43
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 229 450 −6 033
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 586 209 −909
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 277 255 −705
7.2 Ostatní cenné papíry 308 954 −204
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 30 011 0
9 Ostatní aktiva 273 590 312
Aktiva celkem 3 035 280 −6 025
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 885 780 −2 502
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 950 848 −33 785
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 506 889 −51 622
2.2 Vkladová facilita 233 558 17 658
2.3 Termínované vklady 208 500 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 901 179
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 6 252 −541
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 178 776 30 539
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 130 801 33 214
5.2 Ostatní závazky 47 974 −2 675
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 174 349 1 636
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 580 −2 587
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 185 1 400
8.1 Vklady a ostatní závazky 7 185 1 400
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 243 0
10 Ostatní pasiva 234 892 −186
11 Účty přecenění 452 824 0
12 Kapitál a rezervní fondy 85 552 0
Pasiva celkem 3 035 280 −6 025

Kontakty pro média