Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 23 ноември 2012 г.

27 ноември 2012 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Повишението с 1 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия I от активите) през седмицата, която приключва на 23 ноември  2012 г., отразява покупката на златни монети от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 0,1 млрд. евро до 228,9 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
23 ноември 2012 г. 6-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 3,3 млрд. щатски долара 3,3 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,2 млрд. евро до 309 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 2,5 млрд. евро до 885,8 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 33,2 млрд. евро до 130,8 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление със 17 млрд. евро до 681,3 млрд. евро. На 21 ноември 2012 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 75,2 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 75,4 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 208,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в същия размер.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 2,4 млрд. евро (при 1,8 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 233,6 млрд. евро (при 215,9 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 0,7 млрд. евро до 277,3 млрд. евро. Това намаление се дължи на изплащането на ценни книжа по първата програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 23 ноември 2012 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 208,5 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 52,3 млрд. евро и 16,4 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 51,6 млрд. евро до 506,9 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 479 110 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 258 875 −96
2.1 Вземания от МВФ 89 487 −84
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 169 388 −12
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 36 024 −1 167
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 16 799 998
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 799 998
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 125 212 869
5.1 Основни операции по рефинансиране 75 428 214
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 1 047 294 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 2 433 612
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 58 43
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 229 450 −6 033
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 586 209 −909
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 277 255 −705
7.2 Други ценни книжа 308 954 −204
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 30 011 0
9 Други активи 273 590 312
Общо активи 3 035 280 −6 025
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 885 780 −2 502
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 950 848 −33 785
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 506 889 −51 622
2.2 Депозитно улеснение 233 558 17 658
2.3 Срочни депозити 208 500 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 901 179
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 6 252 −541
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 178 776 30 539
5.1 Сектор „Държавно управление“ 130 801 33 214
5.2 Други задължения 47 974 −2 675
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 174 349 1 636
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 580 −2 587
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 185 1 400
8.1 Депозити, салда и други задължения 7 185 1 400
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 243 0
10 Други задължения 234 892 −186
11 Сметки за преоценка 452 824 0
12 Капитал и резерви 85 552 0
Общо пасиви 3 035 280 −6 025

Данни за контакт за медиите