Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 23 november 2012

27 november 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 23 november 2012 was de stijging van EUR 1 miljoen in de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de aankoop van gouden munten door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,1 miljard naar EUR 228,9 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
23 november 2012 6-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 3,3 miljard USD 3,3 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,2 miljard naar EUR 309 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 2,5 miljard naar EUR 885,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 33,2 miljard naar EUR 130,8 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 17 miljard naar EUR 681,3 miljard. Op woensdag 21 november 2012 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 75,2 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 75,4 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 208,5 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s, met een looptijd van één week, aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 2,4 miljard (vergeleken met EUR 1,8 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 233,6 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 215,9 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 0,7 miljard naar EUR 277,3 miljard. Deze daling was het gevolg van de aflossing van waardepapieren in het kader van het eerste programma voor aankoop van gedekte obligaties. In de week die eindigde op 23 november 2012 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve EUR 208,5 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 52,3 miljard en EUR 16,4 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 51,6 miljard naar EUR 506,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 479.110 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 258.875 −96
2.1 Vorderingen op het IMF 89.487 −84
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 169.388 −12
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 36.024 −1.167
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.799 998
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 16.799 998
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.125.212 869
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 75.428 214
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.047.294 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 2.433 612
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 58 43
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 229.450 −6.033
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 586.209 −909
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 277.255 −705
7.2 Overige waardepapieren 308.954 −204
8 Overheidsschuld, luidende in euro 30.011 0
9 Overige activa 273.590 312
Totaal activa 3.035.280 −6.025
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 885.780 −2.502
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 950.848 −33.785
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 506.889 −51.622
2.2 Depositofaciliteit 233.558 17.658
2.3 Termijndeposito's 208.500 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.901 179
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 6.252 −541
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 178.776 30.539
5.1 Overheid 130.801 33.214
5.2 Overige verplichtingen 47.974 −2.675
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 174.349 1.636
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.580 −2.587
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.185 1.400
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.185 1.400
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.243 0
10 Overige passiva 234.892 −186
11 Herwaarderingsrekeningen 452.824 0
12 Kapitaal en reserves 85.552 0
Totaal passiva 3.035.280 −6.025

Contactpersonen voor de media