Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 24 augusti 2012

28 augusti 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 24 augusti 2012 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,4 miljarder EUR till 244 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
23 augusti 2012 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 9,3 miljarder USD 8,5 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,9 miljarder EUR till 320,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 5 miljarder EUR till 895,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 15,7 miljarder EUR till 124,2 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 2,8 miljarder EUR till 664,9 miljarder EUR. Onsdagen den 22 augusti 2012 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 130,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 131,2 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 211,5 miljarder EUR och ny inlåning till samma belopp erhölls, med en löptid på en vecka.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,7 miljarder EUR (jämfört med 0,9 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 329,3 miljarder EUR (jämfört med 326,9 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 2,3 miljarder EUR till 278,9 miljarder EUR. Denna minskning berodde på inlösen av värdepapper inom värdepappersprogrammet, som mer än uppvägde avvecklingen av värdepapper som förvärvades under veckan inom det andra programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 24 augusti 2012 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 208,8 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 55 miljarder EUR respektive 15,1 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 16,6 miljarder EUR till 525,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 433.779 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 262.394 956
2.1 Fordringar på IMF 91.088 925
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 171.306 31
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 50.605 −527
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.047 1.591
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.047 1.591
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 1.208.236 −33
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 131.245 668
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.076.281 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 677 −273
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 33 −428
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 215.042 −3.172
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 599.614 −3.164
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 278.870 −2.298
7.2 Andra värdepapper 320.744 −865
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 30.041 0
9 Övriga tillgångar 262.694 −1.046
Summa tillgångar 3.080.452 −5.393
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 895.873 −5.002
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.068.849 −13.900
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 525.497 −16.648
2.2 Inlåningsfacilitet 329.348 2.428
2.3 Inlåning med fast löptid 211.500 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2.504 320
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.544 −34
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 146.295 14.712
5.1 Offentliga sektorn 124.153 15.710
5.2 Övriga skulder 22.142 −998
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 171.314 −646
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 4.175 541
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.916 −498
8.1 Inlåning och övriga skulder 7.916 −498
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.886 0
10 Övriga skulder 229.011 −566
11 Värderegleringskonton 409.840 0
12 Eget kapital 85.750 0
Summa skulder 3.080.452 −5.393

Kontakt för media