Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 24. august 2012

28. august 2012

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 24. august 2012, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,4 mia. euro til 244 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
23. august 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 9,3 mia. USD 8,5 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,9 mia. euro til 320,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 5 mia. euro til 895,9 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 15,7 mia. euro til 124,2 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 2,8 mia. euro til 664,9 mia. euro. Onsdag den 22. august 2012 udløb en primær markedsoperation på 130,6 mia. euro, og en ny på 131,2 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 211,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til samme værdi.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,7 mia. euro (mod 0,9 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 329,3 mia. euro (mod 326,9 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 2,3 mia. euro til 278,9 mia. euro. Faldet skyldtes indfrielsen af værdipapirer under Securities Markets Programme, som mere end opvejede de opkøb, der i løbet af ugen blev afviklet under det andet program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 24. august 2012, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 208,8 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 55 mia. euro og 15,1 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 16,6 mia. euro til 525,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 433.779 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 262.394 956
2.1 Tilgodehavender hos IMF 91.088 925
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 171.306 31
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 50.605 −527
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.047 1.591
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.047 1.591
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.208.236 −33
5.1 Primære markedsoperationer 131.245 668
5.2 Langfristede markedsoperationer 1.076.281 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 677 −273
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 33 −428
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 215.042 −3.172
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 599.614 −3.164
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 278.870 −2.298
7.2 Andre værdipapirer 320.744 −865
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 30.041 0
9 Andre aktiver 262.694 −1.046
Aktiver i alt 3.080.452 −5.393
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 895.873 −5.002
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.068.849 −13.900
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 525.497 −16.648
2.2 Indlånsfacilitet 329.348 2.428
2.3 Indskud med fast løbetid 211.500 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 2.504 320
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.544 −34
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 146.295 14.712
5.1 Offentlig forvaltning og service 124.153 15.710
5.2 Andre forpligtelser 22.142 −998
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 171.314 −646
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 4.175 541
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 7.916 −498
8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.916 −498
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.886 0
10 Andre forpligtelser 229.011 −566
11 Revalueringskonti 409.840 0
12 Kapital og reserver 85.750 0
Passiver i alt 3.080.452 −5.393

Medie- og pressehenvendelser