Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 24 август 2012 г.

28 август 2012 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 24 август 2012 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,4 млрд. евро до 244 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
23 август 2012 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 9,3 млрд. щатски долара 8,5 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,9 млрд. евро до 320,7 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 5 млрд. евро до 895,9 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 15,7 млрд. евро до 124,2 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 2,8 млрд. евро до 664,9 млрд. евро. На 22 август 2012 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 130,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 131,2 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 211,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в същия размер.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,7 млрд. евро (при 0,9 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 329,3 млрд. евро (при 326,9 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 2,3 млрд. евро до 278,9 млрд. евро. Намалението се дължи на изплащането на ценни книжа по програмата за пазарите на ценни книжа, което компенсира с излишък заплатените през седмицата покупки по втората програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 24 август 2012 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 208,8 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 55 млрд. евро и 15,1 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 16,6 млрд. евро до 525,5 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 433 779 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 262 394 956
2.1 Вземания от МВФ 91 088 925
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 171 306 31
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 50 605 −527
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 047 1 591
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 047 1 591
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 208 236 −33
5.1 Основни операции по рефинансиране 131 245 668
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 1 076 281 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 677 −273
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 33 −428
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 215 042 −3 172
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 599 614 −3 164
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 278 870 −2 298
7.2 Други ценни книжа 320 744 −865
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 30 041 0
9 Други активи 262 694 −1 046
Общо активи 3 080 452 −5 393
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 895 873 −5 002
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 068 849 −13 900
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 525 497 −16 648
2.2 Депозитно улеснение 329 348 2 428
2.3 Срочни депозити 211 500 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 504 320
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 544 −34
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 146 295 14 712
5.1 Сектор „Държавно управление“ 124 153 15 710
5.2 Други задължения 22 142 −998
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 171 314 −646
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 175 541
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 916 −498
8.1 Депозити, салда и други задължения 7 916 −498
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 886 0
10 Други задължения 229 011 −566
11 Сметки за преоценка 409 840 0
12 Капитал и резерви 85 750 0
Общо пасиви 3 080 452 −5 393

Данни за контакт за медиите