Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 24. srpnu 2012

28. srpna 2012

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 24. srpna 2012 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 0,4 mld. EUR na 244 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
23. srpna 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 9,3 mld. USD 8,5 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,9 mld. EUR na 320,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) klesla o 5 mld. EUR na 895,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 15,7 mld. EUR na 124,2 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 2,8 mld. EUR na 664,9 mld. EUR. Ve středu 22. srpna 2012 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 130,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 131,2 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 211,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,7 mld. EUR (oproti 0,9 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 329,3 mld. EUR (oproti 326,9 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) poklesl o 2,3 mld. EUR na 278,9 mld. EUR. Tento pokles byl výsledkem splacení cenných papírů v rámci programu pro trhy s cennými papíry, které více než kompenzovalo nákupy vypořádané v rámci druhého programu nákupu krytých dluhopisů během sledovaného týdne. V týdnu končícím 24. srpna 2012 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 208,8 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 55 mld. EUR, resp. 15,1 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 16,6 mld. EUR na 525,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 433 779 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 262 394 956
2.1 Pohledávky za MMF 91 088 925
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 171 306 31
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 50 605 −527
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 047 1 591
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 047 1 591
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 208 236 −33
5.1 Hlavní refinanční operace 131 245 668
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 076 281 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 677 −273
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 33 −428
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 215 042 −3 172
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 599 614 −3 164
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 278 870 −2 298
7.2 Ostatní cenné papíry 320 744 −865
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 30 041 0
9 Ostatní aktiva 262 694 −1 046
Aktiva celkem 3 080 452 −5 393
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 895 873 −5 002
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 068 849 −13 900
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 525 497 −16 648
2.2 Vkladová facilita 329 348 2 428
2.3 Termínované vklady 211 500 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 504 320
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 544 −34
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 146 295 14 712
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 124 153 15 710
5.2 Ostatní závazky 22 142 −998
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 171 314 −646
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 4 175 541
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 916 −498
8.1 Vklady a ostatní závazky 7 916 −498
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 886 0
10 Ostatní pasiva 229 011 −566
11 Účty přecenění 409 840 0
12 Kapitál a rezervní fondy 85 750 0
Pasiva celkem 3 080 452 −5 393

Kontakty pro média