Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 24 sierpnia 2012 r.

28 sierpnia 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 24 sierpnia 2012 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zwiększyła się o 0,4 mld EUR do poziomu 244 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w USD (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
23 sierpnia 2012 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 9,3 mld USD 8,5 mld USD

Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,9 mld EUR do poziomu 320,7 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 5 mld EUR do poziomu 895,9 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 15,7 mld EUR do poziomu 124,2 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 2,8 mld EUR do poziomu 664,9 mld EUR. W środę 22 sierpnia 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 130,6 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 131,2 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 211,5 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,7 mld EUR (wobec 0,9 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 329,3 mld EUR (wobec 326,9 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 2,3 mld EUR do poziomu 278,9 mld EUR. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych, który z nadwyżką skompensował rozliczone w tym tygodniu zakupy w ramach drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 24 sierpnia 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 208,8 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 55 mld EUR i 15,1 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 16,6 mld EUR do poziomu 525,5 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 433.779 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 262.394 956
2.1 Należności od MFW 91.088 925
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 171.306 31
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 50.605 −527
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.047 1.591
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.047 1.591
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.208.236 −33
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 131.245 668
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.076.281 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 677 −273
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 33 −428
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 215.042 −3.172
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 599.614 −3.164
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 278.870 −2.298
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 320.744 −865
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 30.041 0
9 Pozostałe aktywa 262.694 −1.046
Aktywa razem 3.080.452 −5.393
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 895.873 −5.002
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.068.849 −13.900
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 525.497 −16.648
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 329.348 2.428
2.3 Depozyty terminowe 211.500 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2.504 320
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.544 −34
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 146.295 14.712
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 124.153 15.710
5.2 Pozostałe zobowiązania 22.142 −998
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 171.314 −646
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.175 541
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.916 −498
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.916 −498
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.886 0
10 Pozostałe pasywa 229.011 −566
11 Różnice z wyceny 409.840 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 85.750 0
Pasywa razem 3.080.452 −5.393

Kontakt z mediami