Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 24. august 2012

28. august 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

24. augustil 2012 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,4 miljardi euro võrra 244 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
23. august 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 9,3 miljardit USA dollarit 8,5 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 0,9 miljardi euro võrra 320,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 5 miljardi euro võrra 895,9 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 15,7 miljardi euro võrra 124,2 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 2,8 miljardi euro võrra 664,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 22. augustil 2012 möödus 130,6 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 131,2 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 211,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses tähtajaga üks nädal.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,9 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 329,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 326,9 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht vähenes 2,3 miljardi euro võrra 278,9 miljardi euroni. Selle tingis väärtpaberite lunastamine väärtpaberituruprogrammi raames, mis rohkem kui tasakaalustas tagatud võlakirjade teise ostukava raames nädala jooksul arveldatud ostud. Selle tulemusel ulatus 24. augustil 2012 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 208,8 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 55 miljardi ja 15,1 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 16,6 miljardi euro võrra 525,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 433 779 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 262 394 956
2.1 Nõuded RVFle 91 088 925
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 171 306 31
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 50 605 −527
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 047 1 591
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 047 1 591
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 208 236 −33
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 131 245 668
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 076 281 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 677 −273
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 33 −428
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 215 042 −3 172
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 599 614 −3 164
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 278 870 −2 298
7.2 Muud väärtpaberid 320 744 −865
8 Valitsussektori võlg eurodes 30 041 0
9 Muud varad 262 694 −1 046
Varad kokku 3 080 452 −5 393
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 895 873 −5 002
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 068 849 −13 900
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 525 497 −16 648
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 329 348 2 428
2.3 Tähtajalised hoiused 211 500 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 504 320
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 544 −34
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 146 295 14 712
5.1 Valitsussektor 124 153 15 710
5.2 Muud kohustused 22 142 −998
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 171 314 −646
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 175 541
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 916 −498
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 916 −498
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 886 0
10 Muud kohustused 229 011 −566
11 Ümberhindluskontod 409 840 0
12 Kapital ja reservid 85 750 0
Kohustused kokku 3 080 452 −5 393

Kontaktandmed