Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2012. gada 24. augustā

2012.28.08.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 24. augustā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā palielinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 244 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2012. gada 23. augusts Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 9.3 mljrd. ASV dolāru 8.5 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.9 mljrd. euro (līdz 320.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 5 mljrd. euro (līdz 895.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 15.7 mljrd. euro (līdz 124.2 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 2.8 mljrd. euro (līdz 664.9 mljrd. euro). Trešdien, 2012. gada 22. augustā, galvenajai refinansēšanas operācijai 130.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 131.2 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 211.5 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.9 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 329.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 326.9 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 2.3 mljrd. euro (līdz 278.9 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās sakarā ar "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros dzēstajiem vērtspapīriem, kas ar uzviju kompensēja nedēļas laikā veiktos pirkumus otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2012. gada 24. augustā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 208.8 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 55 mljrd. euro un 15.1 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 16.6 mljrd. euro (līdz 525.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 433,779 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 262,394 956
2.1 SVF debitoru parādi 91,088 925
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 171,306 31
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 50,605 −527
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,047 1,591
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18,047 1,591
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,208,236 −33
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 131,245 668
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1,076,281 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 677 −273
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 33 −428
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 215,042 −3,172
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 599,614 −3,164
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 278,870 −2,298
7.2 Pārējie vērtspapīri 320,744 −865
8 Valdības parāds euro 30,041 0
9 Pārējie aktīvi 262,694 −1,046
Kopā aktīvi 3,080,452 −5,393
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 895,873 −5,002
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,068,849 −13,900
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 525,497 −16,648
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 329,348 2,428
2.3 Termiņnoguldījumi 211,500 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2,504 320
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4,544 −34
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 146,295 14,712
5.1 Saistības pret valdību 124,153 15,710
5.2 Pārējās saistības 22,142 −998
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 171,314 −646
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4,175 541
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7,916 −498
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7,916 −498
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,886 0
10 Pārējās saistības 229,011 −566
11 Pārvērtēšanas konti 409,840 0
12 Kapitāls un rezerves 85,750 0
Kopā pasīvi 3,080,452 −5,393

Kontaktinformācija presei