Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 24 augustus 2012

28 augustus 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 24 augustus 2012 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,4 miljard naar EUR 244 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
23 augustus 2012 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 9,3 miljard USD 8,5 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,9 miljard naar EUR 320,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 5 miljard naar EUR 895,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 15,7 miljard naar EUR 124,2 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 2,8 miljard naar EUR 664,9 miljard. Op woensdag 22 augustus 2012 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 130,6 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 131,2 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 211,5 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s met een looptijd van één week aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,7 miljard (vergeleken met EUR 0,9 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 329,3 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 326,9 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 2,3 miljard naar EUR 278,9 miljard. Deze daling was het gevolg van de aflossing van waardepapieren in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”), die de aankopen die gedurende de week verrekend waren in het kader van het tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties ruimschoots compenseerde. In de week die eindigde op 24 augustus 2012 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten derhalve EUR 208,8 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 55 miljard en EUR 15,1 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 16,6 miljard naar EUR 525,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 433.779 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 262.394 956
2.1 Vorderingen op het IMF 91.088 925
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 171.306 31
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 50.605 −527
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.047 1.591
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.047 1.591
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.208.236 −33
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 131.245 668
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.076.281 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 677 −273
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 33 −428
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 215.042 −3.172
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 599.614 −3.164
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 278.870 −2.298
7.2 Overige waardepapieren 320.744 −865
8 Overheidsschuld, luidende in euro 30.041 0
9 Overige activa 262.694 −1.046
Totaal activa 3.080.452 −5.393
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 895.873 −5.002
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.068.849 −13.900
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 525.497 −16.648
2.2 Depositofaciliteit 329.348 2.428
2.3 Termijndeposito's 211.500 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2.504 320
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.544 −34
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 146.295 14.712
5.1 Overheid 124.153 15.710
5.2 Overige verplichtingen 22.142 −998
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 171.314 −646
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.175 541
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.916 −498
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.916 −498
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.886 0
10 Overige passiva 229.011 −566
11 Herwaarderingsrekeningen 409.840 0
12 Kapitaal en reserves 85.750 0
Totaal passiva 3.080.452 −5.393

Contactpersonen voor de media