Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 24. avgusta 2012

28. avgust 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 24. avgusta 2012, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 0,4 milijarde EUR na 244 milijard EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
23. avgust 2012 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 9,3 mrd USD 8,5 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,9 milijarde EUR na 320,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 5 milijard EUR na 895,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 15,7 milijarde EUR na 124,2 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 2,8 milijarde EUR na 664,9 milijarde EUR. V sredo, 22. avgusta 2012, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 130,6 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 131,2 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 211,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge v enakem znesku z zapadlostjo en teden.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,7 milijarde EUR (v primerjavi z 0,9 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 329,3 milijarde EUR (v primerjavi s 326,9 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 2,3 milijarde EUR na 278,9 milijarde EUR. Do zmanjšanja je prišlo zaradi zapadlosti vrednostnih papirjev v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev, kar je več kot odtehtalo nakupe, poravnane tekom tedna v okviru drugega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 24. avgusta 2012, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 208,8 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 55 milijard EUR, v okviru drugega programa pa 15,1 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 16,6 milijarde EUR na 525,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 433.779 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 262.394 956
2.1 Terjatve do MDS 91.088 925
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 171.306 31
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 50.605 −527
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.047 1.591
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.047 1.591
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.208.236 −33
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 131.245 668
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.076.281 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 677 −273
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 33 −428
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 215.042 −3.172
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 599.614 −3.164
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 278.870 −2.298
7.2 Drugi vrednostni papirji 320.744 −865
8 Dolg širše države v EUR 30.041 0
9 Druga sredstva 262.694 −1.046
Skupaj sredstva 3.080.452 −5.393
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 895.873 −5.002
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.068.849 −13.900
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 525.497 −16.648
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 329.348 2.428
2.3 Vezane vloge 211.500 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2.504 320
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.544 −34
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 146.295 14.712
5.1 Širša država 124.153 15.710
5.2 Druge obveznosti 22.142 −998
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 171.314 −646
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 4.175 541
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 7.916 −498
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 7.916 −498
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.886 0
10 Druge obveznosti 229.011 −566
11 Računi prevrednotenja 409.840 0
12 Kapital in rezerve 85.750 0
Skupaj obveznosti 3.080.452 −5.393

Stiki za medije