Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 24. augustu 2012

28. augusta 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 24. augusta 2012 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) zvýšila o 0,4 mld. EUR na 244 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
23. august 2012 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 9,3 mld. USD 8,5 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,9 mld. EUR na 320,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 5 mld. EUR na 895,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 15,7 mld. EUR na 124,2 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 2,8 mld. EUR na 664,9 mld. EUR. V stredu 22. augusta 2012 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 130,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 131,2 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 211,5 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,7 mld. EUR (v porovnaní s 0,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 329,3 mld. EUR (v porovnaní s 326,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku splatenia cenných papierov v rámci programu pre trhy cennými papiermi, ktorých hodnota prevýšila hodnotu nákupov cenných papierov v rámci druhého programu nákupu krytých dlhopisov v danom týždni, znížil o 2,3 mld. EUR na 278,9 mld. EUR. V týždni končiacom sa 24. augusta 2012 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 208,8 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 55 mld. EUR a 15,1 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 16,6 mld. EUR na 525,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 433 779 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 262 394 956
2.1 Pohľadávky voči MMF 91 088 925
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 171 306 31
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 50 605 −527
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 047 1 591
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 18 047 1 591
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 208 236 −33
5.1 Hlavné refinančné operácie 131 245 668
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 076 281 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 677 −273
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 33 −428
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 215 042 −3 172
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 599 614 −3 164
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 278 870 −2 298
7.2 Ostatné cenné papiere 320 744 −865
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 30 041 0
9 Ostatné aktíva 262 694 −1 046
Úhrn aktív 3 080 452 −5 393
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 895 873 −5 002
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 068 849 −13 900
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 525 497 −16 648
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 329 348 2 428
2.3 Termínované vklady 211 500 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 2 504 320
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 544 −34
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 146 295 14 712
5.1 Verejná správa 124 153 15 710
5.2 Ostatné záväzky 22 142 −998
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 171 314 −646
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 4 175 541
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 916 −498
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 916 −498
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 56 886 0
10 Ostatné pasíva 229 011 −566
11 Účty precenenia 409 840 0
12 Kapitál a rezervy 85 750 0
Úhrn pasív 3 080 452 −5 393

Kontakt pre médiá